Vise Ministru Saude Bonifacio Mau Coli “Atu Kombate Covid-19 Presisa Ema Hotu Nia Envolvimentu

Hafoin remata engkortu koordasun ho Diretur Servisu Saude Municipo Covalima no Ekipa Mediku sira nebe destakada iha Fronteira, Alfandega no Autridade Siguransa iha Fronteira Postu Integradu Salele Covalima Vise Ministru Saude Bonifacio Mau Coli dos Reis Quinta Feira (28-01-21) iha Fronteira Salele Informa ba Jornalista katak kazu Covid -19 hahu aumenta iha nasaun vijinho Indonesia, tanba ne’e persija iha koperasaun entre Pessoal Saude no parte Seguransa Fronteira nune’e bele kombate infiltrasaun ilegal hotu iha linha fronteira.

“Ita baliza direitamente ho Indonesia, ita hatene katak iha neba kasu Covid-19 aumneta, entaun persija hametin tan koperasaun ho pessoal saude sira atu bele kombate Covid-19 hare liu ba plano operasional atu oinsa mak ita bele kombate ba infiltrasoens ilegais sira iha Fronteira.” Katak Vise Ministro Saude Bonifasio Mau Coli Dos Reis

Vise Ministro Saude mos informa, atu kombate Covid-19 presisa ema hotu nia involvimentu, inklui autoridade lokal sira hotu no mos Komunidade sira hotu.

Atu Kombate Covid-19 ne’e, la’os Ministerio nia resposavelidade deit,maibe persija ita hotu hoto nia kontribuisaun, tanba ita akompanya iha Indonesia foin dadaun sira tama ona ba Zona Merah, sira iha ona kontaminasaun lokal.” Tenik Vice Ministro Bonifacio.

Aproveita opotunidade iha sorumutu koperasaun ne’e Vice Ministru Saude halore,  huhu 2019 to’o 2021 kazu komulativu nebe rejista Timor Leste hamotuk 68, atualmente sei iha izolamento hamutuk kasu 18. no kazu Covid-19 nebe Timor Leste rejista ne’e hotu kazu Impotadu.

Jornalista             : Tynho Gusmão & Jose Ferreira

Editor                    : Chamot Nahac