Tinan 18 Cornelis Clau Bria Moris ho Aktividade taka roda no troka oli.

Cornelis Clau Bria, naran bolu Om Nelis ho idade 55 hela iha Bairo Sukar Laran Aldeia Tabakolot Suku Debos, Posto Administrativu Suai Municipio Covalima, Durante tinan 18 ona, komesa tuku 6 dader to’o tuku 6 loro kraik Om Nelis hala’o aktividade taka roda ka tambal ban no troka oli kareta no motor hodi hatutan moris ho familia no suporta oan sira eskola.

Cornelis Clau Bria Babain ho naran konhesido  iha Covalima bolu Om Nelis, hahu nia aktividade taka roda iha tinan 2003 momentu nebe hahu ho osan rasik hamotuk dolares atus hitu hodi sosa uluk kompresor ida no fasilidade kiik seluk nebe persija wainhira atu taka roda ka troka oli motor no kareta nian.

Cornelis Clau Bria (Om Nelis) kasu lia ba RCCT dehan iha 2003 uniku nia mesak mak loke uluk bengkel taka roda iha tempo neba.

 “uluk ne’e hau mesak mak loke bengkel taka roda ne’e, depois iha ema balu mak loke tuir, maibe sira la kleur loke, lakleur taka fali, maibe ha’u mak loke nafatin to’o agora ne’e.” Om Nelis Haktuir ba RCCT

Om Nelis mos konfesa, iha tempo neba nia bele hetan rendimentu minimu $60.00 no fulan id abele hetan osan to’o $1000 mai kraik, Kompara ho agora om Nelis nia rendimentu tun, kada loron bele hetan deit hetan $25.00 to’o $30.00 kada loron.

“uluk ne’e ha’u taka roda loron ida bele hetan osan minimal $, 60 to’o $, 70, agora ne’e menus ona, tanba ema ladun mai, depois kompresor iha Suai laran ne’e mos barak ona,no ema loke bengkel taka roda mos aumneta ona.” Tenik Aman husi oan nain ne’e.

Nune’e hosi rendimentu nebe hetan, Om Nelis uja hodi sustenta nesesidade uma laran nian, halo uma, no mos suporta oan sira ba eskola to’o akaba iha ensino superior.

“Ha’u ona na’in 6 feto nain 3, mane nain 3, Ha’u halo uma hodi osan taka roda nian, haruka Ha’u nia oan sira ba eskola, Ha’u balu sei SMA, ida kiik ne’e Foinsa SD, ida seluk sei kuliah foti kedoteran, maibe ida fali tamat ona iha UNPAZ” Om Nelis Halore tan.

Aman husi oan nain 6 ne’e mos haktuir kona ba nia passado, nebe mak antes loke bengkel taka roda no troka oli motor no kareta, iha 1982 to’o 2003 Om Nelis sustenta nia uma laran ho halo servisu hanesan kondotor ka sofer. Maibe depois de hetan asidente iha tinan 2003 mak Om Nelis foin muda nia profisaun husi kondotor ba fali professional taka roda no troka, oli kareta no motor.

“Ha’u toman ona ho servisu ida ne’e, loron loron ha’u taka, troka oli deit, atu halo servisu seluk ladi’ak,Uluk ha’u kondotor, maibe tanba kareta soke ha’u ne’e para lori kareta lori kareta, no hahu fali loke bengkel ne’e hodi buka osan ba han hemu nian depois haruka labarik sira ba eskola” Katak Om Nelis ba RCCT.

Tuir informasaun nebe RCCT rekolha kona ba Aktividade nebe Om Nelis hala’o, loron loron Om Nelis hahu halo nia servisu komesa husi tuku 6:30 dadersan to’o fali loro tuku 6 loro kraik, no iha loron domingu Om Nelis kontinua hala’o nia aktividade Taka Rona Kareta no Motor maibe de fila husi Igreja (sai misa).

Reportazen      : Tynho Gusmão & Jose Ferreira.

Editor               : Chamot Nahac.