Populasaun 275 iha Aldeia Baer konsumu bee merak iha tempo udan.

Foto: Komunidade Baer Kuru be Iha Mota Laran
Foto Zaka: Imazen ne’e Komunidade Baer Kuru be Iha Mota Laran

Covalima (RCCT)-12-01-21-Timor Leste restaura ona ninia idependensia durante ba 18 maibe populasaun sira iha Aldeia Baer Suco Beiseuk seidauk asesu ba bee mos.

Wainhira Jornalista Radio Cova Taraman halo itervista ho Xefe Aldeia Baer Florindo da Silva iha ninia rezidensia iha Aldeia Baer, Segunda feira 11-01-21, Xefe Aldeia Baer Florindo da Silva Afirma Durante ne’e Komunidade sira kuru deit bee mota hodi sustenta sira nia nesesidade loro loron nian iha uma laran. Xefe Aldeia ne’e esklarese wainhira tempo udan sira uja deit udan ben no be merak hodi nesesita sira persija.

Xefe Aldeia ne’e mos Konfesa iha Aldeia Baer hamotuk Populasaun ema na’in 275 nebe kompostu husi feto 125 no mane 150.

“Ami ba kuru bee iha mota ho distansia mais ou menus metro atus lima (stegah kilo), maibe kalo tempo udan mak mota tun ami uja deit udan ben hodi tein no fase bikan, ami haris deit bee merak, iha tempo bailoro ami uja bee mos ka mon tanba ami suma ka ke bee iha mota laran, maibe udan hanesan ne’e ami susar tebes atu hetan bee mos”Dehan Xefe Aldeia Baer Florindo da Silva ba Jornalista RCCT.

Foto Zaka: Imazen ne’e Komunidade Baer Kuru be Iha Mota Laran

Florindo haktenik uluk sira dada be husi Aldeia Tula Iduk Suco Lalawa mai iha Aldeia Baer maibe la to’o tempo naruk be matan iha tula iduk ne’e maran tiha entaun sira tenki kontinua kuru bee iha mota Baer.

“Uluk ami dada be husi be matan iha Aldeia Tula Iduk neba, maibe lakleur deit be matan ne’e maran tia ntaun ami labele ona uja be ne’e, no ami kontinua fali kuru be iha mota baer ne’e”tenik Xefe Aldeia Baer Florindo da Silva.

Xefe Aldeia ne’e mos dehan nia iha ona hamotuk ho komunidade sira atu dada be’e husi foho tun mai aldeia Baer maibe nia mos persija tulun husi governu liu husi ministerio kompotente tan sira nia kbit la to’o.

“Ami iha ona Planu atu dade bee husi be matan ida iha foho nebe, be matan ne’e naran wee Kolokehik, maibe ami persija ajuda husi governu tanba ami nia kbit lato’o atu dada bee lori tun mai to’o ami nia Aldeia”katak Florindo ba RCCT.

Iha sorin seluk Abitante Aldeia Baer Zacarias Inacio husu ba Governu liu husi Ministerio Kompotente atu bele tau matan ba sira nia moris tanba sira mos hola parte hanesan Povu iha nasaun RDTL ne’e.

“ami iha Aldeia Baer ne’e, hahu kedas husi Primeiro Governu to’a Agora ami kuru deit be iha mota hodi mai tein, fase bikan no mos haris, maibe kuandu iha tempo udan ami labele kuru bee iha mota tanba mota tun no be sai merak”dehan Zacarias Inacio.

Reportanzen Chamot Nahac