PNTL Covalima Sei La Tolera Ema Halo Movimentu Ilegal Iha Area Fronteira

Photo RCCT/Sorumutu entre Fudasaun Mahein/The Asia Fundation/PNTL Covalima/iha Salaun engkotru PNTL Covalima

Relasiona ho Estado Emergensia ba Dala Haat  nebe dekreta hosi Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, liu hosi Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Super-Intendente Polisia Municipio Covalima, Antonio Maria de Sa afirma katak seguransa no defesa sei fo seguransa nebe rigorozu iha linha fronteira no husu ba Komandante Eskuadra no Ofisial Polisia Sucu (OPS) sira iha posto no suco hotu, atu fo seguransa maximu durante horas 24 nia laran. 

“Hanesan komandante municipo ita sempre rigor nafatin iha linha fronteira ne’eba, hanesan dadaun ne’ebe fo sai ona ba iha komunidade sira, hanesan komandante eskuardat no OPS bele halao nafatin sevisu iha horas 24 nia laran, tamba komunidade sira balu aprovita sitausaun Estadu Emergensia ne’e, hodi lao hakata sai tama iha fronteira no wainhira komunidade sira mak hakat sai tama ba fronteira sem iha dokumnetus no laiha konnesementu ruma, wainhira bulu mak lahamrik ka halai, tenki tiru kedas”,deklara Super-Intendente, iha salaun enkontru Polisia Covalima Kuinta feira oin (13/08) waihira halo sorumuto ho fudansaun mahein no the asiafundation.

Komanadante Polisia Munisipio Covalima ne’e reforsa tan autoridade seguransa hanesan lutu nasaun  nian,  tan ne’e lakohi ema seluk  husi nasaun afeitadu lori moras COVID-19 mai estragus komunidade iha nasaun Timor-Leste.  

Tan ne’e Liu husi enkontru nia  hato’o ona ba Komandante Jeral katak,  seguransa  no defesa iha linha fronteira hanesan UPF  no F-FFDL tenke foti medidas rigor ba ema sira ne’ebé mak tama mai Timor Leste  liu husi dalan illegal.

Lia hirak ne’e Super-Intendente hato’o hafoin remata sorumutu ho Fundasaun Mahein ho The Asia Foundation hodi halo monitorizasaun, peskiza no advokasia ba polisia komunitaria sira iha Quarter Jeral PNTL Municipio Covalima. 

Jornalista  :Asato Soares & Abecky

Editor       : Chamot Nahac