MS konsidera progresu Servisu Saude Covalima no Mundansa iha Ospital Suai

Covalima (RCCT) Domingo 22-02-21 Ministra da Saude ( MS ) Odete Maria Freitas Belo halo vizita ba Hospital Referal Covalima hodi hare Konstrusaun uma ba Izolamentu, ICU no Fatin Laboratorium ba Moras Covid – 19.

” Objetivo husi vizita ne’e atu hare kona ba konstrusaun uma ba Izolamentu, ICU no Fatin labotoriu nebe prepara ba  pasinte moras Covid -19, no aproveita tempu hodi hare kondisaun Hospital iha Covalima” katak MS Odete Maria Freitas Belo.

Durante Vizita, Governante ne’e mos oberva direita kondisaun ospital refera Suai hodi hare mudansa balu nebe oras ne’e dadauk la’o iha Ospital Suai.

“Iha hau nia Vizita tinan kotuk, iha ne’e sei menus Fasilidade balu, maibe iha mudansa ba tinan ida ne’e Servisu Saude Municipal halo ona mudansa ba iha Ospital Suai.” Tenik MS.

MS Odete mos dehan ho orsamentu 2021 ospital referral suai sei  sai di’ak liu ho kondisaun no situasaun tinan ida ne’e nian.

Jornalista : Jose Ferreira & Saturnino Soares

Editor       : Chamot Nahac

#Hamutuk_Ita_Luta_Kontra_COVID-19: #Uja_Maskara #Fase_Liman_Beibeik_Ho_Sabaun #Halo_Distansia_Fisiku.