Membro PNTL no Pesoal Saude tuir treinamentu konaba ezerse funsaun ho proteze ema nebe afeta ba HIV no Stikmatizasaun konaba jeneru.

Organizasaun Strela Plus dezamina informasaun hodi sensibiliza informasaun ba membro PNTL  no pesoal Saude sira nune’e bele hatene ezerse sira nia funsaun, atu proteje ema sira nebe hetan estikmatizasaun konaba genero nian no mos sira nebe hetan HIV iha munispio ida ne’e .

Maneger Programa organizasaun Strela Plus Fernando Mota afirma iha sensibilizasaun ne’e foku liu ba oinsa mak Pesoal Saude no Membro PNTL sira bele atu ezerse sira nia funsaun hodi proteze ema sira nebe afeita ba HIV ba ema nebe hetan diskriminizasaun relasiona ho identidade Zeneru.

“Sensibilizasaun ne’e ho objectivu atu maluk sira husi parte PNTL no kolegas pessoal saude sira bele ezerse sira nia funsaun atu proteze kolegas sira ne’ebe afeta  ba HIV no hetan stigma diskriminasaun tan deit sira nia identidade Jeneru ne’ebe maka moris la hanesan mane  no feto dala barak hetan julgamento husi kolegas sira tamba sira la hatene identidade Jener  nebe maka mosu iha situasaun iha ita nia rai laran ”Dehan Fernando Mota Tersa feira (30-09-20) iha salaun Administrasaun Municipio Covalima.

Manajer Strela Plus ne’e Informa numeru kazu HIV iha Timor Leste nebe fo sai husi Ministerio Saude ba publiku kada Tinan sempre aumenta.

 “Ita bele hatene katak dadus nebe maka husi Ministerio Saude fo sai katak Timor Leste iha prevelensia nebe ki’ik maibe numero ne’e la’os manteim iha fatin, kada fulan no kada tinan aumenta bebeik no sa’e maka’as los ” Tenik Fernando Mota.

Iha fatin hanesan reprezentante Diretor Servisu Saude Munispio Covalima Agapito Nunes hateten, Municipio Covalima  iha risco bo’ot ba komunidade sira relasiona ho moras hada’et  sira hanesan covid 19, HIV no seluk tan. Tamba nia parte husu ba komunidade hotu atu atensaun makas ba moras hirak ne’e tamba Munisipio Covalima sai hanesan odamatan bo’ot ba nasaun vizinho Indonesia  ///

“ Iha Covalima mos risku bo’ot ba moras hadaet sira, tamba ema tama no sai hela deit, tamba ne’e husu ba ita hotu atu tau atensaun ba moras hada’et hirak ne’e, ita hotu-hotu labele fokus deit ba covid, maibe moras hada’et sei lubuk bo’ot ida maka agora sei la’o hela ”Dehan Agapito Nunes.

Tuir observasaun husi RCCCT nota katak Aktividade sensibilizasaun informasaun ne’e hala’o iha salun Administrasaun Municipio Covalima durante loron 2,  hahu ihaTersa (29-09) no remata iha Quarta ( 30-09). Sensibilizasaun informasuan ne’e Fasilita husi Organizasaun Strela Plus.

Jornalista : Asatu Soares Bergal

Editor        : Chamot Nahac