Maske laiha Meja no Kadeira maibe lahamate Vontade Klibur Estudante Foin Sa’e Baulela Goronto (KLESFOBAGOR) hodi fo kursu Lian English ba Joven Sira.

Jornalista : J’Barros/Becky/Jhony

Editor : Chamot NahaC

Falta Kadeira no Meja la’os sai saseni ba atu hamate vontade hodi fahe espriensia ba Juventude sira iha Aldeia Baulela Suco Ogues Posto Administrativo Maukatar dehan Treinador Klibur Estudante Foin Sa’e Baulela (KLESFOBAGOR) Angelito Cardoso ba RCCT Segunda Feira Ohin (20/07/20).Angelito Salienta, Objectivu ba kursu lian ingles ida ne’e, atu promove joven sira, iha Aldeia Baulela Goronto kona oinsa atu uja lian engles hodi komunika ho ema Estangeiros.

 “Hanesan Joven Baulela Oan ami nafatin iha vontade atu fahe esperencia ne’ebe hetan husi fatin seluk ba ha’u nia alin no kolega sira iha Aldeia ne’e. Maske agora dadaun laiha meja no kadeira maibe ida ne’e laos atu impede ami nia vontade hanorin ami nia alin sira”

Angelito fundaemta durante Joven no Estudante nebe partisipa iha kursu lian ingles sei tur deit ne’e iha rai, hodi aprende lian.

 “ Durante ne’e joven lubuk oan ida, hala’o Aprendizasen lian ingles iha fatin ida ne’e sei tur deit iha rai, maibe sira nafatin iha vontade no esprito atu aprende lian english hodi desenvolve sira nia a’an” Tenik Treinador  Angelitu Cardosu.

Entertanto aktividade kursus lian ingles ne’e hahu iha Oras  tuku 8:00 to tuku 9 kalan, Kada loron no total estudante ba dadaun ne’e hamotuk ema na’in ruanulu resin ida (21) nebe kompostu husi feto 11 no mane 11.