Manorin Na’in Inacio de Lahoya la Pronto abonda Estudante iha EBF Sanfuk.

Covalima-RCCT-Inacio de Loyala hanesan Manorin Na’in iha Escola Basiku Filial (EBF) Sanfuk ho Idade 65 sei nafatin kumpri dever hanesan manorin na’in hodi hanorin estudante primeiru ano hamotuk nain 51 iha EBF Sanfuk maske nia (Inacio) infrenta ho kodisaun sofre moras TBC.

Tanba ne’e Manorin Na’in Inacio dehan ba Radio Cova Taroman Nia (Inacio)  hanoin ona atu para husi nia servisu tanba kondisaun saude ladi’ak no mos idade liu ona maibe nia rasik seidauk hetan retreativu no mos karta husi edukasaun.

“Ha’u hanoin atu Para husi ha’u nia servisu ne’e, maibe hau seidauk hetan retreativu no seidauk iha karta husi ministerio edukasaun, maibe wainhira ha’u hetan ona retreativu ne’e maka ha’u mos hakarak atu para ona”dehan Manorin Na’in Inacio de Lahoya ba RCCT Segunda Feira (28-09-20).

Manorin Na’in Inacio mos afirma nia lakohi abadona ninia estudante sira maski nia infrenta problema ho nia kondisaun saude.

Iha fatin hanesan Koordenador EBF Sanfuk Martinus Nahak konsidera iha EBF Sanfuk iha manorin na’in hamotuk ema na’in 7, professor da turma hamotuk ema na’in 6 no Koordenador ema nain 1, maibe husi professor da turma na’in 6 ne’e ema na’in 1 mak iha ona idade liu ona (65 Anos) no hein deit karta reforma husi Edukasaun.

Tan ne’e Koordenador EBF Sanfuk ne’e  dehan ho idade Profesor Inacio nian no kondisaun saude nebe Nia (Profesor Inacio) infrenta ne’e Susar ba nia atu halo kontrulu ba Alunus sira.

“ami ne’e professor iha EBF Sanfuk ne’e inklui ho ha’u hamotuk ema na’in 7, maibe ha’u nia Profesor da turma ida agora dadaun todan liu ona, nia infrenta kondisaun sofre moras TBC, no nia iha ona idade 65”Dehan Koorenador Martinus Nahak Segunda Feira (28-09-20) ba RCCT iha nia K’nar fatin.

Koordenador Martinus Nahak mos deklara maske ho idade nebe avansado no Infrenta Kondisaun saude ladi’ak, maibe mai profesor inacio sei nafatin ativo hodi hanorin estudante hamotuk nain 51 husi primeiru ano (Klase 1) iha EBF Sanfuk.

Relasiona ho kestaun ne’e Koordenador EBF Sanfuk Martinus Nahak mos hato’o ona ba Edukasaun Municipio atu hodi hare ba asuntu ida ne’e.

“Hanesan Koordenador iha EBF Sanfuk ne’e, ha’u hato’o ona ba Parte Edukasuan Muncipio Covalima no ekipa monitoring sira kona ba kondisaun nebe Profesor Inacio Infrenta no sira (Edukasaun Municipio) fo ona responde katak tinan oin mak foin halo fo retreativu no karta ba Profesor Inacio”Tenik Koordenador EBF Sanfuk Martinus Nahak.

Tuir informasaun nebe Racom Cova Taroman Asesu, Manorin na’in iha EBF Sanfuk hamotuk ema na’in 7, nebe kompostu husi Profesor da turma na’in 6 no koordenaor na’in 1, no husi numeru profesor ne’e feto na’in 3 no mane na’in 4  nebe durante hanorin alunus hamotuk 201, nebe inklui ba Feto 98 no Mane 103.

Aleied ne’e iha EBF Sanfuk mos infrenta problema kona ba be no durante ne’e sira uja deit be posu husi komunidade sira nebe hela besik iha eskola.

 

Jornalista : Chamot Nahac

Editor : RCCT