MAE husu Xefe Suco sira iha Covalima atu perpara padus Xefe da Familia

Covalima-RCCT-Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Husu ba xefe Suco sira iha Municipio Covalima atu bele hahu prepara ona dadus ba  sefe da familia sira hotu iha fulan ne’e atu nune’e labele difikulta  Xefe Suco sira hodi fornese dadus hirak ne’e, relasiona ho programa rekoperasaun  ekonomia ne’ebe mak governo planu ona atu halo iha tinan ida nee. Lia hirak ne’e hato’o husi MAE Miguel Pereira Carvalho, Tersa feira (08/09/20) iha salaun administrasaun Municipio Covalima wanhira partilha programa Politiku Oitavo Governu nian ne’ebe trasa ona ba 2020 no 2021 ba autoridade lokal sira iha covalima.

 “Ha’u hakarak husu ba Xefe Suco ida idak atu bele fornese dadus husi xefe familia sira hotu atu nune’e Xefe suco sira atu labele atrapailhado ka difikulta hodi fornese dadus hirak ne’e relasiona ho programa rekoperasaun  ekonomia  nebe mak Governo planu ona  atu hala’o iha Tinan ida ne’e no tinan  tolu tuir mai depois de 2023,.”dehan Ministro Miguel Pereira Carvalho.

Ministru ne’e dehan Planu sira nebe MAE Trasa ona ne’e mos atu haforsa desizaun lokal do estadu no mos autoridade do Suco sira. Tenik Ministro Miguel Pereira Carvalho.

Jornalista        : Jhony & Aje

Editor             : Chamot Nahac