Komandante PNTL Municipio Covalima Husu ba Komunidade Sira Tenki Halo Regras Serka Sanitaria

Covalima (RCCT) 08-03-21- Relasiona Ho Serka Saniataria iha Municipio Covalima Seguransa PNTL Municipio Covalima  Husu Ba Komunidade Sira atu Mantein Nafatin Distansiamentu Sossial Kumpri Regras EE.

PNTL Municipio Covalima Super-Intendente Antonio Maria de Sa Iha Nia Intervista Husu  Komunidade Hotu Atu Labele Sai Husi Uma Waihira La Iha Nesesidade Importante No Mos  Iha Serka Sanitaria Nia Laran Tranporte Publico Labele Halo Movimentu,

“Konaba Regras Serka Sanitaria Iha Municipio Covalima Liu Liu Pratika Prevensaun Hanesan Distansiamentu Sosial, Fase Liman Bebeik ho Sabaun  No Mos  Medidas Prevensaun Seluk No Liga Ho Distansiamento  Sosial  Hanesan Ita Uza Transporte  Privado No Publiku, No Ita Ko’alia Konaba Transporte Publiko Hanesan Microlete Bus Sira Ita Labele Haruka Sira Halo Sirculasaun ” Dehan Comandante PNTL Covalima ba Jornalista  iha nia k’nar fatin Edifisio Kuartel Jeral PNTL Monicipio Covalima.

Enkuanto Komandante Polisia Ne’e Mos Hatutan Ba Komunidade Sira Nebe Mak Uza Transporte Privada   No La’o Ain Hodi Ba Hola Nesesidade Importante Tenki Kumpri Regrs Husi OMS No Mos  Tenki Halo Distansiamentu Sosial Iha Fatin Publiku sira.

“Ba maluk sira neebe mak lao ain  no uza transporte privada ba iha fatin publico no ba servisu mantein  halo distansiamento social no  mos uza maskra  waihira sae motor labele liu ema nain ida  tamba ne liga ho jornalista  sira neebe autoriza atu pratica  no agora dadaun ba sira neebe mak serca sanitaria  funsionario sira tanto  actividades escolar sira atu nuune it abele core an lalais husi covid  19 tamba ne seguransa pntl autoriza deit ba ema neebe halao actividades importante sira ” Komandante Polisia Antonio Maria de Sa Esplika.

Jonalista : Jhana Cardoso

Editor : Chamot Nahac