Inaugurasaun Monumentu Setembro Negro adia  fali ba loron 20 Setembro Tinan ne’e.

Serimonia Inaugurasaun ba Monumentu Setembro Negro labele realija iha loron 6 fulan setembru, tanba tuir Komisaun organizadora nia hare katak obra neebe konstrui husi kompanhia Quatru Irmauns sei labele finalija iha loron badak, tamba ne’e mak serimonia inaugurasaun ba Monumentu refere sei adia ba iha loron 20 Fulan Setembru Tinan ne’e. Dehan Secretario Komisaun Organizadora ba aktividade komemorasaun masakre 6 de Setembru Alberto Moniz de Araujo ba jornalista RCCT Tersa feira ne’e (25/08/20).

 “ tuir planu  atu Inaugura iha dia 6 de Setembru ne’e, maibe ami hare obra ne’e, Kompanhia Quatru Irmauns seidauk bele finaliza iha tempo badak, tan ne’e mak husi Komisaun Oragnizadora no parte Administrasaun Municipio muda fali ba loron 20 fulan Setembru mak foin bele realiza Inaugurasaun ba Monument ne’e”

Alberto mos dehan atu realiza serimonia inaugurasaun monumentu setembro negro ne’e mak komisaun Organizadora sei husu Apoio ka kobransa husi Funsionarios Covalima ona, inklui mos ba Kompanhia Nasional no Internasional sira nebe hala’o projeito iha Covalima.

 “Bazeia ba ami nia enkontru iha loron hat (4) fulan ne’e maka Komisaun hasai ona karta nebe hetan konhesementu husi administrador municipio katak kontribuisaun ne’e sei tuir montante $ 10.00 ba Funsionario babain, $20.00 ba Sira nebe asumi kargu xefia hanesan diretor, xefe departamentu, no ba familia martires no veteranos sira no kompanhia Nasional no Iternasional sira ne’e sei kontribui tuir sira nia ida idak nia kbit”. Katak Alberto.

Relasiona ho ne’e Abrão Menezes Engeneiro ba kontrusaun  Monumentu Setembro Negro Suai  ne’e afirma liu husi intervista ho RCCT katak konstrusaun ne’e sei remata iha loron 30 ka bele mos to’o loron 1 fulan setembro tinan.

 “ Obra ida ne’e dala ruma ami sei finaliza iha dia 30 fulan ne’e ou bele mos to’o dia 1 fulan setembro, orsamentu ba kontruksaun monumentu ne’e mai husi agensia dezenvolvimentu nasional (AND), Dehan Abrão

Journalista              : Janu / Jhony

Editor                        : Chamot Nahac