Hahu hosi Fulan Janeiro to’o Fulan Jullu Tinan ne’e Dirasaun Nasional Registo Civil no Notariado Covalima produs Bilite Identidade (BI) hamutuk 2.356.

 

JORNALISTA: TYNHO GUSMÃO /JHONY.

EDITOR                      : CHAMOT NAHAK.

Covalima (14-07-20)- Hahu fulan Janeiro to’o mai fulan Julho tinan ne’e total komunidade iha Municipio Covalima ne’ebe trata sira nia kartaun Bilite Identidade (BI) iha Edifisio regsito Civil no Notariado Covalima hamutuk 2.356;

“Durante fulan Hitu nia laran inklui mos iha tempo implementasaun Estado Emergensia nia laran amin simu Populasaun hamotuk Feto Atus sia uwalu nulo resin Sia   (989)no mane hamutuk Rihun ida Atus Tolu Ne’en nuluh resin Hitu (1367)mak mai trata sira nia kartaun Biliti Identidade (BI )”.katak  Director Registo Civil no Notariado Covalima Antonio Sarmento Tersa Feira ohin (14-07) iha ninia knar fatin.

Diretor ne’e salenta katak durante iha Situasaun Estadu Emerzensia nia laran Registu Civil Municipio Covalima hala’o nafatin sira nia vervisu, maibe total nomero Requerete ba populasaun sira ne’e menus tamba deit kestaun hosi Moras Pandemia Covid-9, no populasaun tenki kompri ba regulamentu fo sain iha Estadu Emerzensia ne’e.

“Iha fulan Abril ne’e ami mos simu deit Requerete nain Lima, (5) tamba Requerete  sira ne’ebe mak persija urujenti teesb-tebe atu hetan Bilite Identidade (BI ). No iha fulan Maio, ami simu Requerete hamutu nain Sanulu resin walu (18).

Entretantu Diretor ne’e husu ba populasaun sira iha Municipio Covaliam, wainhira atu mai trata dokumentu hanesan Bileti Identidade ( BI),Sertidaun RDTL no dokumetu sira seluk iha Notariado no Registo Civil Covalima tenke lori declarasaun husi Suco, Sertidaun Nascimento, no mos kartaun eleitoral,