Grinaldo “ Ijiji BNCTL hadi’a atendementu ba Importador sira iha Fronteira Salele

Covalima (RCCT) 29-04-2021 kompanha importador sira iha fronteira postu integradu salele, konsidera ladun hetan tramentu diak husi servisu banco nacional comercio timor-leste (bnctl).

Ko’alia ba Jornalísta, Grinaldo de Jesus hanesan Na’in ba Konpanha Rajkajaya hateten, Durante Fulan tolu ona, BNCTL nia atendimento ba Importador sira ladun di’ak, tamba iha Loron Quarta Feira (28-04-21) Importador sira hein Ekípa husi BNCTL durante loron ida tomak, maibe BNCTL la mosu iha Portu Entrada Salele.

Durante Fulan tolu tutuir malu, ami hare BNCTL nia atendimento ba ami importador ladun di’ak, Exemplo hanesan horse’ik, ema hare data dokumentos no revista sasan sira ne’e hotu ona, maibe hein sira to’o kalan mos sira la mosu mai, tamba ne’e maka ami liu husi ita bo’ot sira hato’o ba parte kompotente oinsa maka bele hadi’a sira nia Servisu.Dehan Importador Grinaldo de Jesus

Grinaldo de Jesus esplika, Importador mos kontribui ba Estado, hodi hatama osan ba kovre Estado nian kada tinan hamutuk Rihun $ 94.000 resin, enkuanto iha tinan 2021 ne’e, sira nia parte seidauk bele fo sai tanba tinan ne’e seidauk remata.

Ami Importador sira mos kontribui ba Estado, hanesan iha tinan 2020 ne’e ami hatama osan ba Estado hamutuk $ 94.000 Dolares Amerikanu, tinan ne’e nian seidauk bele, so to’o fim de ano maka bele fo sai liu husi relatorio Alfandega ninian ” Tenik Importador ne’e.

Grinaldo dehan, bainhira BNCTL atende ladi’ak nafatin, maka sira sei halo karta ida ba Ministério Finanças, atu nune’e bele delega fali kompanha seluk hodi atende sira no labele difikulta tan sira nia servisu.

Kuando sira atende ladi’ak bebeik, ami sei halo karta ida ba Ministerio Financas atu nune’e bele foti desizaun hodi delega fali kompanha seluk mai atende ami ho di’ak, atu nune’e labele difilukta tan ami nia servisu ” Grinaldo Salienta

Grinaldo ne’e informa atendimento husi Servisu Alfandega nian la’o normal no parte husi BNCTL maka la’o ladi’ak.

liga ho preokupasaun ne’e, to’o notisia ne’e hatun Jornalista RCCT seidauk halo konfirmasaun ho parte BNCTL tama kestaun ho servisu seluk.

Jornalista : Aje Ferreira

Editor : Chamot Nahac