Gerasaun foun labele sai bainaka iha Nasaun Timor-Leste

Covalima-RCCT- Maske moris iha Nasaun ida nebe foin moris, maibe gerasaun foun tenke partisipa iha formasaun sira nebe maka iha, hodi kontinua ba servisu iha kampo de trabalho nune’e bele prense ba desenvolvimento iha ita nia independensia, lia ne’e hato’o husi Vise-Ministro da Justica Jose Caitano tersa Feira ne’e iha Prizaun Suai wainhira partisipa iha serimonia fahe sertifikadu formasaun husi Centro Treinamentu Claret (CTC)- Salele.

Tan ne’e Vice Ministru Jose Caitanu husu ba Foinsa sira nebe foin gradua husi formasuan iha Centro Treinamentu Claret ne’e atu kontinua aplika matenek nebe hetan hodi priensa dezenvolvementu nasaun doben ida ne’e.

Ita tenki prepara ita nia aan hodi partisipa iha desenvolvimento Nasional,matenek nebe ita bo’ot sira hetan durante ne’e, labele husik deit tenke iha kontinuasaun, atu nune’e ba oin bele priense ba desenvolvimento iha ita nia independensia ida ne’e ” Dehan Vise Ministro Justisa Jose Caitano iha prijaun Suai Tersa1(3-10-20).

Vise-Ministro Justisa Salienta, Nasaun ne’e presija gerasaun foun, tamba ne’e gerasaun foun tenke partisipa maximo iha formasaun sira nebe maka iha atu nune’e  labele sai bainaka iha nasaun ida ne’e.

Nasaun ne’e percisa gerasaun foun no gerasaun foun maka na’in ba Nasaun ne’e, tanba ne’e gerasaun foun labele sai bainaka ba nasaun ida ne’e,”Tenik Ministru Caetano.

Vice Ministro Justisa mos dehan Estadu Democratida ida ne’e bele halo koperasaun nebe di’ak ho nasaun seluk bar-barak, maibe Nasaun RDTL persija forma mos ninia Foinsa sira hodi sai matenek.

 “Estado ida ne’e bele halo servisu koperasaun ho nasaun seluk, maibe percisa ema matenek, ne’ebe liu husi formasaun ida nene’e importante atu forma ita bo’ot sira sai ema matenek, atu nune’e bele partisipa iha desenvolvimento nasional” Haktuir Vise Ministra Justica iha prijaun Suai.

Ho ida ne’e Vise-Ministro ne’e nafatin husu ba joven sira nebe simu ona sertifikado ba formasaun Karpitaria, Soldador, Hoteraria, no seluk seluk tan husi CTC-Salele ne’e, atu labele para deit ho ida ne’e, maibe nafatin tenke iha kontinuasaun nune’e labele sai Bainaka iha Nasaun RDTL ne’e. 

Jornalista          : Tynho Gusmão

Editor               : Chamot Nahac