Eis Falintil Paulino Sarmento Hulan kilat musan durante tinan haat nuluh Resin

Covalima (RCCT) 01-09-20- Paulino Sarmento henesan soldadu das Falintil iha tempu luta ba ukun rasik aan ida livre ona kila musan nebe durante haksumik hela iha nia isin lolon durante tinan 45 resin.

Tanba ne’e  Tersa Feira (01-09-20) iha sala Operasaun Hospital Refera Suai Dotor no Infermeiru sira hasai ona kilat musan nebe haksumik aan iha Paulino nia isin lolon durante tinan 45 liu ba.

 Hafoin de halo operasaun hasai kilat musaun ne’e dotor  iha sala Emerjensia Hospital Referal Suai Vitorono Sequeira Magno hateten operasaun ida ne’e halo tamba hetan rekomenda husi Eis komendante da luta Kay Rala Xanana Gusmão.

Ho ne’e Dotor Vitorino mos afirma operasaun hasai kilat musaun ne’e hala’o ho di’ak, dehan Vitorino Sequeira Magno hafoin remata halo Operasaun hasai kilat musan iha Paulino nia liman kabun sorin los ou K’wana.

Kona ba Pasiente ne’e ami hetan rekomensaun husi Maun bo’ot Kay Rala Xanana Gusmao ne’ebe mai vizita Komunidade kbi’it laek iha Suku Mape Fulan kotuk, nebe pasiente Paulino mai hato’o nia preokupasaun katak liman kabun parte los sente moras no difikulta isin atu halo esforsu maka’as”

Dotor Vitorino Fundamenta, molok halo Operasaun dotor sira husi Ospital halo ona  Ezame fiziku no detekta kilat musan iha paulino nia liman kabun sorin los.

Ami halo uluk ona exame fiziku ba sr. Paulino no iha tempo neba ami detekta duni kilat musan iha parte liman kabun los nune’e ha’u rasik halo konsuta  ho Dotora ida seluk  nebe hosi ospital referal suai I disidi kedas hala’o ronse no hasai ran kompletu, depois ami planu halo operasaun ba ita nia pasiente nebe mak ohin relazisa ho susesu ne’e no kondisaun pasiente ninian mos normal” Tenik Dotor Vitorino Sequeira Magno

Eis Falentil Paulino Sarmento hato’o nia afirmasuan depois de operasaun katak nia hetan tiru  kona iha liman los wainhira sira hetan embuskada, iha area Tironpo iha Suku Fatuleto Postu Administrativu Zumali Municipio Covalima iha tempo neba.

 “ Tentara Indonesio tiru ha’u iha Tironpoparte Bemean Suku Fatuleto, kona iha iha ha’u nia liman kabun sorin los no momentu neba ha’u kanek todan no konsege halai tun to’o tasi depois mak halai sa’e fila fali ba ha’u nia rain moris fatin HolbaSuku Lepo ninian” dehan Pasiente Paulino

Paulino dehan kilat musan ne’e iha nia lori iha isin laran durante tinan 45 ona hahu iha 1975 to’o ohin 01-09-20 foin halo operasaun hodi hasai kilat musan ne’e.

 

Tanba ne’e liga ho ba asuntu oan husi Eis Falintil Paulino Sarmentu, Abel Barros husu ba eis Komendante da luta Kay Rala Xanana Gusmao no lideransa iha nasaun ne’e atu tau matan ba nia  aman tamba to’o agora nia aman sedauk hetan rekuinhesementu ruma husi Guvernu, dehan Abel.

Relasiona ho ne’e rejultadu husi operasaun ne’e la’o ho di’ak bazeia ba rejultadu raixis nebe hatudu  lolos katak kilat musan refere lakona iha ruin maibe iha deit liman isin .

Ekipa Kobertura  : Jhony / Jhanu/ Jose

Editaor                : Chamot Nahac