Covalima-Hahu halo preparasaun ba Komemorasaun loron Restaurasaun da Inpendesia ba dala 19

Covalima (RCCT) 26-04-21- Adjunto Aministrador Municipio Covalima Afonso uguiera Nahak halo enkontru ho Diretur Sektorais sira iha Covalima hodi ko’alia kona ba Preparasaun ba komemorasaun Loron Restaurasaun Independesia Timor Leste ba dala 19 iha Municipio Covalima.

Ohin ita halibur malu iha ne’e hodi ko’alia kona ba Preparasaun ba Komemorasaun loron Restaurasaun Independensia ba dala 19 iha Municipio Covalima,ba tinan 2021 nian, hakarak hato’o mos ba ita bo’ot sira tuir Informasaun husi Munisterio Administrasaun Estatal, liu husi ita nia Administrador Municipio Covalima, fo orientasaun mai atan ha’u, maka hanesan iha semana kotuk ita hasai kovite, to’o ohin ita hotu mai parisipa iha enkontru ida ne’e” Dehan Adjuntu Municipio Covalima Afonso Nugueira Nahak liu husi deskursu iha Enkontru ne’e.

Enkuantu iha biban ida ne’e, Administrador Municipio Covalima Fransisco de Andrade husu ba komisaun organizadora atu servisu ho inestidade hodi hala’o seremonia ba komemorasaun 20 de Maio iha Tinan ida ne’e.

Maske iha tentasaun oi-oin nebe ita nia nasaun hasoru maibe ita nia aktividade la bele para, liu-liu hanesan loron Nacional 20 de Maio, tanba ida ne’e maka kovvida Direktor sira hotu, oinsa atu tau hamutuk ita nia hanoin atu buka solusaun ba loron Restaurasaun Independensia ba dala 19 iha Municipio Covalima nune’e husu ba komiusaun organizadora atu bele servisu hamotuk ho entidades hotu hotu katak Administrador Municipio Covalima Franscisco de Andrade

Administrador hatutan, Timor Leste seidauk pasa husi Pandemia Covid-19 no infrenta hela iha situasaun hanesan Dezastre Naturais iha ita nia rain rasik, tanba ne’e husi nafatin ema hotu iha Covalima atu nafatin kumpri regras no portokolu husi Organizasaun Saude Mundial nian nebe maka agora dadaun implementa hela iha teritorio laran tomak.

Ita hotu hatene katak ita seidauk utra pasa Pandemia Covid-19 maka oras ne’e ita infrenta hela, no ita infrenta hela ba Dezastre Naturais ha teritorio Timor laran tomak, no mos durante ne’e ita hatene katak akontesementu ne’e ema mate barak, maibe ita nia akvidades nafatin la’o hanesan baibain, importante maka ita nafattin kumpri regras Estadu Emergensia” Administrador Municipio Covalima Franscisco de Andrade

Jornalista : Lito De Jesus & Aje Ferreira

Editor : Chamot Nahac