CNE- Municipio Covalima realiza edukasaun Sivika Ba Estudante sira iha Eskola Tenika Vokasional Akar Laran.

Covalima-25-7-20- CNE realiza edukasaun Sivika Ba Estudante sira iha Eskola Teknika Vokasional Akar-Laranatu hodi hak’bit konhesemento estudantes sira nian kona sensu partense ba acto eleitoral.

Jornalista           : asatu soares & jose ferreira

Editor                : Chamot Nahac

Ba Jornalista RCCT Comisario CNE-Covalima Bernardo Cardoso informa objectivo husi educasaun civica ne’e atu fahe informasaun ba estudante sira atu hodi  hak’bit sensu nebe partense ba acto eleitoral no mos ko’alia kona ba Prosesu demokratikku nebe la’o dadaun iha Timor Leste.

 “Objectivo aktividade ida ohin ne’e atu fahe informasaun ba Estudante sira, liuliu sobre prosesu hirak ne’ebe mak la’o dadaun iha Nasaun Timor Leste, tamba ne’e iha Educacao Sivica ne’e ami hosi CNE hare liu ba material sira hanesan Sistema Elisaun, partido politiku, resensiamentu Eleitoral no actualizasaun baze de dadus iha Timor Leste.” Katak comisarios Bernardo Cardoso Iha Eskola teknika Akar Laran Sexta (24/7/20)

Enkuanto iha fatin hanesan Director Eskola Tecnika Vokasional  Akar Laran Marcos de Araujo Konsidera edukasaun sivica ne’e importante tanba durante estundadente sira iha eskola teknika vocasional akar laran ladun hetan informasaun hanesan ne’e.

“Ha’u sinti orguilho tanba CNE bele mai halo sosializaasaun hodi fahe informasaun ba estudante sira iha Eskola ida ne’e, para bele haforsa liu tan Estudante sira nia kuinhesementu, no hau mos husu atu kada tinan CNE bele kontinua mai habelar informasaun hanesan ne’e iha eskola teknik Vokasional akar laran ne’e, atu nune’e estudante sira iha konhesementu konaba ba area Politiku ninian iha sira nia future mai.” Dehan Diretor Marcos de Araujo.

Entertanto aktividade Edukasaun Sivika ne’e CNE foin hala’o dahuluk hafoin de Estadu Emergensia no tuir planu sei kontinua aktividade hanesan ba eskola sira seluk iha teritoria Covalima.