Amo Parokia Igreja Ave Maria suai husu ba Sarani sira atu partisipa misa liu husi hare Televizaun no Rona radio.

Amo Parokia Nossa Senhora Ave Maria suai husu ba Sarani sira atu partisipa misa liu husi hare Televizaun no Rona radio.
COVALIMA-RCCT -30 -12-2020) Relasiona desijaun Confrensia Episcopal Timorense (CET) iha dia 30 de dezembro nebe desidi hodi husu ba sarani katolika iha timor laran tomak atu akompaha deit misa taka tinan tuan iha dia 31 de Dezembro kalan no misa tinan foun iha dia 01 de Janeiro 2021 liu husi televisaun no radio maka, paroco igreja Nossa Senhora de Fatima (Ave Maria-Suai) Padre Sebastião Eugenio da Cruz Coreia husu ba sarani  sira nia comprensaun atu partisipa missa online nebe fo sain iha televisaun no Radio iha dia 31 de Dezembro 2020 kalan  no dia 01 de janeiru 2021 atu nune bele hetan komunhãoe spiritual iha ita ida idak nia fatin.

“ha’u hakarak hato’o ba sarani sira no husu desculpa ba sarani sira konaba mensagen no notisia sira nebe mak ita hotu hatene  katak sei tama fali ba lock down,  igreja  foti desizaun liu husi Arsebispo Dili  Dom Virgilio do Carmo da Silva.SDB, orienta  carta ba amo parocu sira  atu fo hatene ba sarani sira katak  dia 31 Desembro 2020 – 01 de Janeiro 2021 sei  taka odamatan bo’ot igreja nian tamba iha selebrasaun missa  ano novo sarani sira labele halo social distansia, tamba ne’e ha’u husu ba sarani sira nia komprensaun atu tuir missa liu husi media tv no radio ou missa online atu nuune sarani sira bele  hetan netik Cominhão Espiritual nian”Dehan Amo Parokia Suai ba RCCT Quarta Feira (30-12-20) iha ninia rezindesia Igreja Ave Maria Suai.

Amo Parokia suai fundamenta hodi husi sarani sira nia komprensaun ho kopera hamotu ba prevensaun daet Covid-19.

“nuune ita hotu servisu hamutuk hodi prevene aan husi moras nebe mak ita nia matan la hare nebe mai ho lalais no fo impaktu la di’ak ba ita nia moris  ka bele hakotu ita nia vida”Tenik Padre Sebastião Eugenio da Cruz Coreia ba jornalista RCCT.

Tanba ne’e Amo Parokia Igreja Ave Maria Suai, Padre Sebastião husu ba sarani sitra atu kumpri nafatin desizaun husi governo  no igreja nian  atu nuune ita bele livre husi corona virus.

“Hau husu ba sarani sira atu kumpri nafatin desizaun nebe mak foti husi governo  no   igreja tamba, igreja mos orienta ona Karta  ba padre sira hahuu fali ho lock down tamba ne’e missa iha selebra missa Ano Novo taka no husu ba sarani sira halo orasaun iha uma deit. Amo Parokia Suai Sebastião Eugenio da Cruz Coreia hakotu.

Jornalista : Asato Soares

Editor : Chamot Nahac