Administrador Afonso rekonhese Populasaun Covalima menus Nesesidade baziku

Covalima(RCCT)-25-02-21-Nesesidade Basika menus iha merkadu sai perkupasaun boot ba komunidade Municipio Covalima durante Serka Sanitaria tanba Covid-19 ne’ebe maka agora dadaun la’o hela iha Munisipio Covalima.

Ko’alia ba RCCT Administrador Municipio Covalima Rekonhese Situasun Pandemia Covid-19  no Serka Sanitaria afeita tebes nesesidade basika menus iha merkadu halo komunidade sira susar atu asesu ba merkadu, maibe ba dadaun ne’e iha Ekipa servisu husi nebe halo ona levantaentu dadus nune’e bele hato’o preokupsaun ne’e ba sentru jestaun krizi hodi bele hare ba kestaun ida ne’e.

 “Husi komersio mai ona iha municipio hodi ko’alia kona ba atu halo levantamentu dadus ba iha negoisante sira atu nunee’e bele haruka ba iha Centru Integradu  Gestaun Krizi atu nune’e bele hodi hare ba iha perkupasaun sira ne’ebe maka agora infrenta iha Cunicipio Covalima” Dehan. Administrador Municipio Covalima Afonso Nuquera Nahak.

Entretantu iha Municipio Covalima Agora dadaun ne’e komunidade sira perkupa tebes ho sira nia nesesidade lor-loron nian tanba sira agora hela iha uma deit la halo viajen ka lasai ba mai hodi buka moris ba sira nia nesesidade tanba ho situasaun ne’ebe maka ita hasoru dadaun ne’e.

Jornalista :Ermelito de Jesus

Editor : Chamot Nahac

#Hamutuk_Ita_Luta_Kontra_COVID-19:#Uja_Maskara#Fase_Liman_Beibeik_Ho_Sabaun #Halo_Distansia_Fisiku.