Abrão Nascimento “Servisu Saude Municipio Covalima sei hari tan Postu Saude 3, Rezidensia ba Mediku no Edifisu Maternidade iha tinan 2022.

Foto RCCT; Ofisial Logistica Servisu Saude Municipal “Abrão Nascimento

Covalima( RCCT )10-02-21 Servisu Saude Municipio Covalima sei halo konstrusaun ba Postu Saude 3, rezidensia ba mediku, hodi fasilita mediku sira nebe servisu iha Posto Saude refere no mos hari edifisiu maternidade iha Postu Administrativu Fohorem no Tilomar.

Ofisial Logistica Servisu Saude Municipal Abrão Nascimento hateten Postu Saude ne’e sei hari iha Aldeia Nainare Suco Holpilat Postu Administrativu Maukatar, Aldeia Fatuk Metan, Suco Beiseuk Postu Administrativu Tilomar no mos Postu Saude ida iha Suco Suai Loro Postu Administrativu Suai.

 “Planu proposta nebe Mak husi Ministerio Saude Liu husi Servisu Saude Municipal, hato’o ona proposta atu halo konstrusaun ba Postu Saude iha Aldeia Nainare Sucu Holpilat Posto Administrativu Maukatar  nomos konstrusaun Postu Saude iha Fatuk Metan Suco Beiseuk Postu Administrativu Tilomar, depois sei halo konstrusaun mos ba Posto Saude iha Suco Suai Loro Postu Administrativu Suai.” Abrão Esplika.

Ofisial Logistica Servisu Saude Municipal fundamenta Aleide hari Postu Saude, Servisu Saude Municipal mos iha planu atu hari tan rezidensia ba Pesoal Saude sira iha Fatumean Alsa Tehen no mos edifisiu Maternidade iha Postu Administrativu Fohorem no Tilomar.

“ ita mos sei hari rezidensia ba Medico sira iha Alas Tehen Postu Administrativu Fatumea no rezidensia mediku ida iha Suco Dato Tolu Postu Administrativu Fohorem, Iklui sei hari mos edifisiu maternidade iha Sentru Saude Tilomar no Fohorem.” Informa Abrão Nascimento iha salaun Administrasaun Municipio Covalima hafoin remata egnkontu linha Ministerial hodi aprezenta planu servisu nivel Municipal ba 2022 Quarta Feira (10-02-21).

Nia dehan Ministerio Saude liu husi servisu Saude Municipal Iha Covalima Prepara ona rekursu humanu atu koloka ba fatin sira nebe idetifika hodi hari Postu Saude ne’e.

“foin lalais ne’e husi Ministerio Saude mos rekruta Tan funsionario ba Medico, Infermeiro/a no Analista Sira seluk, Tanba ne’e Ema sira ne’e bele koloka fali ba Postu Saude Sira nebe Mak Ita planu hela, Servisu Saude Municipio kalkula ona ba rekursu hirak ne’e bele halo Servisu iha Postu Saude nebe Mak Ita atu hari iha tinan oin nebe mak kada Postu Saude ida bele koloka pessoal Saude Nai’n Rua ou Tolu.” Katak Abrão.

Engkuantu Planu Konstrusaun Postu Saude, Rezidensia ba Mediku no Edifisiu Maternidade ne’e servisu Saude Municipio Covalima sei realiza iha tinan 2022.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor : Chamot Nahac