Xefe Prizaun Suai “ Difisil atu muda Ema nia Mentalidade”

COVALIMA-RCCT-Diretur Prizaun Suai Julio Ximenes afirma, difisil tebes atu halo tranformasaun no muda ema nia mentalidade, tan ne’e perciza servisu hamutuk nebe Integrado.

Tan ne’e Julio husu apoio servisu, liu liu husi Igreja hodi bele halo mudansa okupantes Prizaun Suai sira nia hahalok, liu husi nafatin kopera ho Prizaun Suai hodi Kontinua fo formasaun ba okupantes/prijioneiros sira, tanba liu husi formasaun bele muda sira nia mentalidade.

“Formasaun ne’e importante tebes, tanba bele  muda ema nia mentalidade nebe aat ba di’ak, tanba ne’e  ha’u representa Guarda Prizaun Suai husu Igreja atu fo nafatin tulun hodi kontinua fo formasaun ba okupantes iha Prizaun Suai, nune’e bele pinta fali espritu nebe di’ak ba sira.”Dehan Diretur Prizaun Suai, Julio Ximenes Tersa feira (13-10-20) iha nia deskursu wainhira realiza serimonia fahe sertifikadu formasaun husi cetro Treinamentu Claret Salele nebe realiza iha Prizaun Suai, Bairo Taboko Lot, Suco Debos, Posto Administrativu Suai, Municpio Covalima.

Iha okaziaun ne’e Xefe Prizaun Suai ne’e mos afirama durante ne’e Okupantes iha Prizaun Suai, hamotuk Prijionerus na’in 97 no Guarda Prijional hamotuk ema na’in 41.

Iha prizaun suai agora ne’e iha prijionierus hamotuk ema na’in 97 nebe kompostu husi Prizaun Preventiva 21,  Prizaun Kondenadu 76 no iha Guarda Prisional hamutuk ema na’in 41, nebe durante ne’e halo kontrolu ba Prijionerus hirak ne’e. Xefe Julio Hakotu.

Jornalista          : Janu Barros

Editor               : Chamot Nahac