Xanana- Remata Estadu Emergensia la signifika hapara Ameasa Covid-19 tama hosi Linha Fronteira.

 Xanana- Remata Estadu Emergensia la signifika hapara Ameasa Covid-19 tama hosi Linha Fronteira.

Jornalista :Tino Gusmao

Editor        :Chamot Nahac

Lia hirak ne’e hato’o wainhira Xanana halo Sorumutu ho Komunidade Aldeia 4 (Aldeia Hatu, Lela, Nainare, no Aldeia Manulor) iha Aldeia Hatu Suco Holpilat molok halo Asaun karidade ba ba familia volnuravel sira iha Suco Refere Segunda Feira ohin (27/7/20).

“ Foin dadauk ne’e ita tama iha fulan tolu tomak iha estado de emrgensia nia laran, estado mergensia ne’e katak ita tenke kumpri regras ne’ebe sira fo, nemak autoridade lokal sira haruka ita atu tuir,  ohin loron ita la iha ona estado emergensia ida ne’e, maibe la siknifika ameasa covid-19 atu latama, agora ha’u la’o, la’o UPF la’o, Xefe  Suco sira besik iha fronteira hodi hare imi nia susar no terus, i atu fo atensaun hotu-hotu katak amesa ne’e sei iha. ” Dehan Kay Rala hafoin halo asaun Karidade iha Suco Holpilat Posto Administrativo Maukatar Segunda Feira (27/7/20).

Entertanto  antes  halo sorumutu ho komunidade sira ,Lider Karismatiku hala’o uluk  vizita saoduzu  Albino do Carmo ho naran  kodigu Komando Loe Mau nia  rate iha  semiteriu Lela, nebe akompanya mos husi Eis Secretario Estado Coperativa no Eie Ministro Negosio Estrangeiro no Joventude ho Komunidade sira iha suku refere.