Xanana “ Funu hahu husi Fronteira Terrestre-Covalima no Bobonaro”

Covalima-(RCCT) 03-08-20- Funu ba libertasaun da patria ne’e hahu husi Covalima no Bobonaro Dehan Lider Istoriku Kay Rala Xanana Gumão iha seminario ba komemorasaun Masakre Setembro Negro iha Suai-Covalima Quita Feira (03-08-20).

Lider Karismatik ne’e mos dehan base de apoiu rahun tanba funu hahu husi Fronteira Norte.

“Inimigu mai ataka uluk iha Fronteira Covalima ho Bobonaro, ita nia Komandante Falintil barak  mate tanba kilat musan, mate hamlaha  no balu mate husi ataka ho aviaun hatun nebe bomba, Dehan Xanana

Tanba ne’e Xanana husu ba Juventude sira iha Municipio Covalima atu labele haluha Istoria nebe Covaima iha.

“Husu ita bo’ot sira, Imi tenke hatene imi nia historia ida ne’e, imi nia avo feto no mane sira agora sei moris hela ne’e tanba sira dudu malu hodi salva a’an husi inimigu sira, nebe atu ko’alia Istoria covalima labele hahu deit husi  Setembro Negro ne’e, maibe tenki ko’alia no hakerek mos istoria funu Covalima ne’e hahu husi 1975 to’o mai setembro negro 1999”.Xanana hateten.

Jonarlista : Janu Barros

Editor         :Chamot Nahac