Ujo de Vasina La’os Obrigatorio Maibe Persija Konselizasaun.

Covalima (RCCT) 29-01-21- Implementa Ujo de Vasina ne’e la’os obrigatorio maibe iha lei nebe ministerio saude prepara hela kona ujo de vasina ne’e, persija konselizasuan ka konsensia ema ida idak nian hodi simu Vasinasaun ne’e.

“Ko’alia kona ba Ujo de Vasina, ita iha ona planu atu implementa ujo de Vasina, maibe iha lei ne’e la obriga, maibe persija konsensializa, konsensia ema ida idak nian atu bele simu Vasina ida ne’e.”  Lia ne’e hato’o husi Vise Ministru Saude Bonifacio Mau Coli dos Reis Quinta Feira (28-01-21) iha Fronteira Salele liu husi nia intervensaun wainhira hala’o enkontru kordensaun ho Diretur Servisu Saude Municipo Covalima no Ekipa Mediku sira nebe destakada iha Fronteira, Alfandega no Autridade Siguransa iha Rai Ketan Salele-Tilimaar-Covalima.

Membru do Governu ne’e fundamenta, Ministerio da Saude iha ona plano hamotuk ho OMS no Unicef,  dadaun ne’e dezenvolve hela dokumentu da lei nebe sei aprezenta ba konsellu do Ministru hodi hetan Aprovasaun ba implementa Vasinasuan.

 “Lori ba konsellu ministru tanba saida, tanba atu hodi hare efeitu sekundaria sira, kona ba akurasaun, kona ba kustu, tanba agora dadaun ita hetan mak doasaun 20% husi Governu Australia, sira sei fo 24 miloens dollares Australia atu hodi sosa vasina, maibe governu mos tenki tau osan atu hodi sosa mos vasina nun’ee ita bele implementa vasinasuan iha Fulan Marsu ka Fulan Maio Tinan ne’e” Esplika Vise Ministro Saude.

Governante ne’e Salienta atu realize vasinasaun ne’e persija mos autoridade sira nia kontribuisaun liliu pesoal saude sira nia dedikasuan hodi halo advokasia ba komunidade sira hodi bele prontu simu vasinasaun ne’e.

Jornalista :Tynho Gusmão & Jose Ferreira

Editor      : Chamot Nahac