Trabalhador iha Bairo Halihun, Aldeia Matai, Suco Matai, Ameasa lori kompanya Eron Power ba Ministerio Publiku.

Trabalhadores Na’in 3 iha Bairo Halihun, Aldeia Matai, Suco Matai, Postu Administrativu Maucatar, Municipio Covalima, nebe halo servisu ba Kompanya Eron Power iha tinan 2015 liu ba, hodi servisu ke’e no harii besin  riin ba projeito dada linha eletrisidade husi Suco Matai to’o Suco Debos ho distansia kuaze kilomentro sanuluh resin to’o agora seidauk hetan pagamentu husi Kompanya Eron Power ba sira nia kolen.

Tanba ne’e liu husi konferensian Imprensa Tersa Feira (22-09-20), Trabalhadores hirak ne’e hato’o sira nia reklamasaun no ezizi ba Kompanya Eron Power atu toma resposavelidade hodi fo sira nia direito nebe deve hela husi Kompanya Eron Power.

Liu husi portavoz Felixberto Amaral, Trabalhadores sira ne’e husi ba Kompanya Eron Power atu resposaveliza ba hahalok hases husi ninia respovasalidade ne’e.

“Ami husi trabalhadores  Suku Matai, Postu Administrativu Maucatar, Municipio Covalima, ami hakarak halo reklamasaun ida ne’e hodi hato’o ba iha Kompanhia Eron Power bazeia rajaun hirak ne’e tuir mai ne’e; 1. Ami servisu ba Kompanya Eron Power nia projeito dada eletrisidae husi Sucu matai ba to’o suco Debos iha kedas tinan 2015 liu ba, maibe Kompanya Eron Power seidauk selu ami nia kolen. 2. ami husu ba diretor Kompanya Eron Power atu iha tempo badak tenki mai halo pagamentu ba ami.”Dehan Porta voz Trabalhadores Kompanya Eron Power ba projeto hari besi rin no dada eletrisidade iha Suco Matai, Felixberto Amaral, Tersa feira (22-09-20).

Aleide ne’e liu husi Porta Voz Felixberto Amaral, traballadores sira mos reklamas sei halo karta ba Palamentu Nasional no ba Ministerio Obras Publiku kona ba Asuntu ne’e, sira mos sei hatama kart aba Ministerio Publiku iha tempo badak wainhira Kompanya Eron Power la toma responsavelidade hodi selu sira nia kolen. Reprezentante Trabalhadores  ne’e konfesa ba RCCT liu husi Konfrensian Imprensa tersa feira (22-09-20) katak, durante prosessu ba servisu ne’e trabalhador sira mos deve sasan iha kios ho montante osan $ 20.384, maibe ate agora sira seidauk selu.

“ Ami hirak ne’ebe mak servisu ke’e rai kuak no lori  sensor tesi ai hodi halo projeitu dada eletridade ne’e, durante ami sevisu ne’e ami mos deve iha komunidade balu nia kios total osan hamotuk $20.384 nebe to’o agora ami sedauk selu, tamba ne’e mak mai husu ba Kompanha Eron Power  la mai hodi rezolve problema hirak ne’e maka ami sei ba hato’o iha Parlamentu Nasional,Ministerio Obras Publiku no ba iha Ministerio Publiku.” ktenik porta voz Felixberto Amaral.

Relasiona Kestaun ne’e,  Jornalista RCCT tenta halo konfirmasaun ho Diretor komapnya Eron Power nebe kaer obra ne’e via telephone maibe, laiha responde ba kontaktu.

Jornalista         : Tynho  Gusmao

Editor               : Chamot Nahac