Posto Saude iha Aldeia Fatuk Kabuar Kraik/Lawakou Suco Dato Tolu abandonado kuaze Tinan 8 ona

Xefe Suco Dato Dato Tolu
Xefe Suco Dato Dato Tolu/Agustinho Resi

Posto Saude iha Lawakou Suco Dato Tolu, Fohorem-Covalima abandona tanba iha Pesoal Saude nebe deskolokadu hodi halo k’nar ba atendementu saude ba komunidade.

Kuaze  tinan 8 ona Posto Saude ne’ebe lokaliza iha Aldeia Fatuk Kabuar Sucu Dato Tolu oras ne’e dadaun abondana no laiha pesoal saude nebe servisu iha neba, lia ne’e hato’o husi Xefe do Suco Dato Tolu Agustinho Resi Sabado foin lalais (08/08/20) iha ninia rezidensia, ba Radio Cova Taroman, Xefe ne’e haktenik durante ne’e komunidade atu hetan tramento saude liu liu ba inan isin rua sira nebe atu partus tenki la’o ba konsulta iha Sentro Saude Fohorem nebe’e dook husi Aldeia Fatur Kabuar kuaze kilomentro sanuluh resin lima (15).

“Ha’u nia komunidade sira iha ne’e bainhira sira atu hetan tratamento tenki La’o  to’o Postu Fohorem ne’ebe ho distansia dook kuaze kilometro Sanulu Resin Lima (15) Hanesan Ne’e”.

Tan ne’e dala barak iha tempo udan komunidade sira sempre hulan inan isin rua sira nebe atu partus lori husi Suco Dato Tolu ba Postu saude iha fohorem maibe talves molok to’o Fohorem bebe atu moris la kosege salva vida, no wainhira to postu saude fohorem parteira no infermeiru sira salva deit mak bebe nia inan

Tanba ne’e wainira iha tempu udan sira hulan deit pasiente ou ema nebe moras liu liu ba inan isin rua sira nebe atu partus lori ba halo tramentu tanba laiha ambulansia no dala ruma ba inan isin rua sira nebe atu partus ne’e wainhira to’o fohorem parteira konsege salva deit bebe nia inan.

“Bainhira iha tempo udan ha’u nia komunidade sira hulan deit pasiente ka ema moras hodi ba konsulta iha fohorem, Tanba iha ne’e la iha kareta ambulansia atu tula pasiente sira hodi ba konsulta iha postu Fohorem, tan ne’e dala ruma  to’o iha neba Parteira no Infermeira sira salva deit bebe nia inan no bebe nebe foin moris tenki fila kedas ou la konsege salva (mate), ida ne’e tinan tinan sempre akontese. Dehan Xefe Agustinho Resi.

Ho ida ne’e hanesan Xefe Suco, Agunstinho Resi Ezizi bebeik ona iha enkontru nivel municipal maibe seidauk iha responde husi parte kompotente ba preukupasaun komunidade nian ne’e, nune’e Agustinho Resi nafatin husi ba governu atu tau matan hodi desloka Pesoal Saude ba iha postu saude refere nune’e bele halo atendementu saude ba komunidade sira..

“Hodi Komunidade nia naran ha’u nafatin husu Governo atu tau netik matan mai ami hodi aloka infermeiro no parteira mai iha hau nia suku nune’e bele funsiona fali posto saude ne’ebe

hari iha tinan hitu ho balun liu ba ne’e abandona kuaze tinan walu ona tanba komesa husi hari postu saude ne’e ate agora laiha pesoal saude mak mai servisu iha ne’e”.nia hakotu.

Jornalista : Janu Barros/Jhony

Editor        : Chamot Nahac