Ponte Mota Loomea kondisaun grave no amesa atu monu. ” Komunidade Husu MOP Imediata rekopera Kondisaun Ponte Loomea”

Kodisaun Aktual Ponte lomea
Foto husi Tomas Maia: iha Imazen ne’e hatudu Kodisaun Actual ponte Loomea

RCCT-11-01-21-Komunidade no utilizador Ponte Loomea nebe ligado entre Suco Beco Postu Admnistrativu Suai no Suco Thasilin Postu Administrativu Zumalai Municipio Covalima Preokupa kondisaun Ponte Mota Lomea nebe ninia kondisaun grave no ameasa atu monu se wainhira udan la lapara hodi hamosu mota tun bebeik.

Tanba ne’e Komunidade sira husu ba Ministerio Obras Publika atu imidiatamente atu bele itervensaun hodi rekopera fila fali Ponte ne’e para komunidade sira utiliza ho seguru.

“Ba dadaun ne’e kodisaun ponte rasik grave los ona, motor sei bele liu ba mai, maibe kareta rua labele hasoru malu hodi liu ba mai, sa tan kareta bot sira nebe tula sasan ka matrial pesado ruma ne’e labele liu ona husi ponte ne’e, tanba kondisaun ponte rasik laiha barajen ka penahan bele santan netik” Dehan Komunidade Suco Beco Tomas Maia ba RCCT Segunda feira (11-01-21).

Tomas Maia mos dehan Ponte Mota Lomea hanesan Ponte Protokolu ligasaun ba postu administrativu rua hanesan Suai ho Zumalai, Tomas mos dehan antes governu harii ka halo Auto Estrada ne’e babain trasporte publiku hanesan Bus dirasaun Suai-Dili no Aguna halai dirasaun Suai-Zumalai mos liu husi Estrada no Ponte Lomea ne’e.

“Emjeral ne’e Komunidade hotu uja no entidades do estudu sira mos Liu husi Ponte ne’e hodi halo Viazen husi Suai ba Zumalai, ba Maliana, Ainaro no mos antes iha Jalan tol ne’e Bus hotu nebe halai Suai-Dili mos liu hotu husi dirasaun ida ne’e no automatikamente tenki liu kona ponte ne’e.”Tenik Tomas.

Hatan Preokupasaun ne’e diretur Servisu Municipal Obras Publikas iha Covalima Alberto Cardoso konsidera ponte Loomea ninia Kondisaun hetan ona Ameasado tanba afeita husi udan nebe akontese foin lalais. Tanba ne’e nia parte halo ona karta iha Dirasaun Nasional obras publika atu bele hola desizaun hodi hare ba problema ida ne’e.

“tuir observasaun husi Servisu Obras Publikas Municipio Covalima katak udan foin lalais Afeita ona ponte Loomea sai ameasadu maibe la’os foin iha tinan ida ne’e, Kada tinan wainhira udan sempre fo amesa ba Ponte refere atu monu.”dehan Diretur Servisu Municipal Obras Publikas-Covalima Alberto Cardoso ba RCCT iha nia Knar fatin St.Rosa Debos, Segunda Feira (11-01-21).

Diretur Alberto mos dehan ninia kompotensia mak so bele hato’o saida mak komunidade iha Covalima ninia preokupasaun kona sira liga ho ninia servisu ba iha Dirasaun Nasional da Obras Publika.

ami so iha kbit hodi halo karta iha Dirasaun Nasional Obras Publika, no agora ami halo ona karta ba nasional para atu bele foti desizaun hodi resolve problema ida ne’e”Diretur Alberto hakotu.

Jornalista: J’Barros

Editor :Chamot Nahac