PNTL-Covalima “Rigoroja Siguransa iha Area Juridiku entre baliza Covalima ho Bobonaro”

Covalima ( RCCT ) 17 – 02 – 2021-Super Intendente Polisia Antonio Maria de Sá apela ba publiku atu labele halo movimentu sai husi Municipio Covalima ba municipio seluk no husi komunidade sira husi Municipio seluk labele halo movimentu tama mai Municipio Covalima.

Ko’alia ba RCCT Komandante PNTL Covalima,  Super Intendente Antonio Maria de Sá dehan relasiona depaixu kona ba lockdown Lokal ba Municipio rua (Covalima no Bobonaro) PNTL koloka ona Membru Polisia Covalima hodi halo sigurasan iha baliza area juridiku entre  Covalima ho Bobonaro.

“Ami koloka ona membro polisia sira hodi halo sigirasan iha bazila entre Covalima ho Bobonaro hanesan iha Suco Lepo , iha Webaba Suco Raimea Posto Administrativo Zumalai, no Unidade Patrolamentu Fronteira ( UPF ) iha baliza entre Fatululik, Maucatar no Alto Lebos nune’e hodi hein komunidade sira atu labele halo viagen husi Municipio ida ne’e (Covalima) ba Municipio Seluk.” Tenik Komandante Antonio de Sa.

Tanba ne’e Komandante PNTL Covalima Antonio Maria de Sa, husu komunidade hotu hotu atu hakmatek iha ida idak nia hela fatin no  labale halo actividades ka viagen ba Municipio seluk, no wainhira halo movimentu ka aktividade sai husi uma tenki lori kartaun idetidade nune’e bele justifika ema husi municipio seluk no mos ema nebe tama illegal husi nasaun vizinu Indonesia.

” Husu ba Komunidade sira iha Municpio Covalima bain hira atu halo viagen iha Municipio laran tenke lori imi nia kartaun identidade hanesan Bilete Identidade ( BI ) no kartaun Eleitoral atu bele prevene no hodi hatene ema sira nebe mak tama sai ilegalmente iha lina fronteira. No ita bele hatene ema sira ne’e mak husi Municpio seluk mai iha Covalima “ Katak Super Intendente Polisia Antonio M. de Sa ba RCCT iha nia K’nar Fatin Tersa Feira (16-02-21)

Engkuantu Nia dehan  oras ne’e daun parte siguransa hanesan F-FDTL no Polisia UPF sira mos halo siguransa iha linha Fronteira hodi halo kontrolu ba ema sira nebe mak tenta movimentu ilegais tama sai iha linha Fronteira.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor       : Chamot Nahac