Mercy Corps Halo Lansameto ba programa Maneza Risku Dezasre Naturais Liu Hosi Desenvolvimentu Ekonomia Iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima

Mercy Corps Halo Lansameto ba programa Maneza Risku Dezasre Naturais Liu Hosi Desenvolvimentu Ekonomia Iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima

Josnalista : Jhony / Pataka

Editor       : Chamot Nahac

Quinta Feira (30-07-202) Mercy Corps halo lansamentu kona ba programa maneza risku  dezasre naturais liu hosi desenvolvimentu Ekonomia, iha salaun adminirtasaun Municipio Covalima, atu hodi hakbit komunidade sira nia moris no atu hadok komunidade sira hosi dezastre naturais ne’ebe akontese iha sira nia hela fatin.

Ba jornalista Radio Cova Taroman  Jerente Mercy Corps ba Municipio Covalima no Bobonaro,  Irim Tolentino  informa Mercy Corps sei hala’o programa maneza risku liu husi  dezemvolvimeto  economia iha Covalima durante Tinan Rua nia laran.

“Ohin loron Mercy Corps mai halo lansamentu programa maneza risku liu husi dezemvolvimentu economia no mos programa ida ne’e sei implementa tinan Rua nia laran, no iha ne’e iha komponente importante tolu husi Programa ida ne’e mak hanesan komponente ida oinsa servisu halo preprasaun ba dezastre nian ,no komponente segundu hare ba rekoperasaun no adapsaun no ida seluk oinsa atu responde ba dezastre ne’ebe mak akontese.” Katak Irim Tolentino Quinta Feira Horsehik (30/07/20) ilha salaun administrasaun Covalima

Nune’e Irim dehan servisu ba Programa ne’e sei servisu hakbesik ho komisaun jestaun risko dezastre iha suku nian nere governu Hari tian ona, Irim Fundamenta Programa Maneza risku dezastre sei hala’o iha  Municipio Covalima no mos Ainaro

“Programa ida ne’e ami sei hare liu ba iha munisipio rua mak hanesan Municipio Ainaro no Covalima, durante Tinan Rua nia laran, no ami sei halo servisu besik liu ba ho ami nia komusaun gestaun dezastre ninia iha Suco, ONG, liliu MInisterio kompontente sira hanesan Ministerio Solidaridade no Inkluzaun (MSSI) no orgaun sira seluk nebe sira nia servisu hare ba asunto dezastre ninian”  Irem haktenik.

 Hatan ba kestaun ne’e reprezenta Administrado Municipio Covalima Miguel Armada Cardoso iha nia intervensuan hateten programa maneza risku dezastre husi Mercy Corps  ne’e atu fo biban ba komunidade sira ne’ebe mak hela besik iha area dezastre naturais ninian atu bele hatene kona ba oinsa mak atu bele maneza ba risku Dezastre ne’e.

“ Ha’u senti orguilho tanba Mercy Corps bele  lori ona ninia Programa ida ne’e mai iha Municipo Covalima tanba programa ne’e hodi fo biban ba komunidade sira ne’ebe mak hela besik iha area risku dezastre naturais hodi bele hatene onisa atu maneza ba risku dezastre, tanba kada tinan iha Munisipio Covalima tantu, iha rai tetuk ka foho leten komunidade sempre afeta ba dezastre natural, tan ne’e ha’u fiar katak liu  Mercy Corps nia Programa ne’e bele miniza ona dezastre nebe babain afeta ba komunidade sira iha sira nia fatin.”  

Entertan lansamento nee hala’o iha salaun Admnistrasaun Covalima Quinta Feira Horsehik (30/7/20)  no partisipa husi Administrador Postu hitu no mos Adjunto Administrador Municipio Covalima no reprezentante MSSI-Covalima.