Mate Tinan 2 laiha Justisa- Grupu Rezistensia, Veteranus, Joventude no Familia Matebian Saudozu Tatometa Ejiji Aselera Investigasaun.

Covalima (RCCT) 13-02-21-Santigo Barreto (Tatometa) Kolobarador da Zona Zumalai iha tempo rezistensia, era da independesia Tatometa hetan fiar hodi asume kargu hanesan Administrador Postu Administrativu Zumalai, iha tinan fulan Febreiru 2019 saudozu obrigado hakutu nia jornada moris liu husi hahalok asasinadu husi ema  deskonhesido na’in 12 nebe deskonfia sai autor ba kazu asasinadu ne’e.

Tanba ne’e Grupu rezistensia, veteranus, joventude no familia matebian Tatometa iha Postu Administativu Zumalai liu husi Konfrensia Impresa Sabado (13-02-21) husu ba Orgaun Kompotente atu aselera prosesu justisa ba saudozu Tatameta nia mate.

Iha Konfresia da imprensa Porta Voz Dinis Barreto deklara hodi husi ba Komandante PNTL Covalima atu bele intrega ona autor deskonhesido na’in 12 nebe Komandate PNTL Covalima no Komandante Jeral PNTL sesante  Julio da Costa Ornai fo sai iha media iha tinan hira liu ba, porta voz ne’e dehan sai hodi husu ba Atual Komandante Jeral PNTL atu halo avaliasaun ba membro Polisia investigasaun iha Covalima nebe kaer prosesu investigasaun ba Saudozo Santiago Barreto (Tatometa) nia Mate.

“Ami Ejiji ba ba Komandante Jeral PNTL Komisariu Faustino da Costa, atu urjentemente halo avaliasaun de servisu ba membro PNTL nebe hala’o k’nar iha seksaun investigasaun no membro PNTL balu iha Municipio Covalima nebe halo servisu laiha imparsialidade no halo intervensaun ba prosesu investigasaun ba suadozu Santiago Barreto nia mate durante tinan 2 laran, seidauk deskobre lolos autor asasinadu sira ne’e” Dekralara Porta Voz  Dinis Bareto.

Iha Konfrensia ne’e Familia Matebian, Juventude no Grupo Rezistensia,Veteranus Zumalai husu ba Komandante Jeral PNTL atu halo kolokasaun ka troka urjentimente membro PNTL Covalima iha seksaun investigasaun nebe konsidera laiha kapasidade no la profesionalizmu atu halo investigasaun ba Administrador Postu Administrativu Zumalai Saudozo Santiago Barreto “Tatometa” nia mate.

“Husu ba Komandante Jeral PNTL, Komisariu Faustino da Costa, Urjentemente Troka Membro PNTL seksaun investigasaun iha Municipio Covalima nebe laiha kapasidade no la iha profesionalidade atu hodi halo infestigasaun ba saudozu Santiago nia mate” Disnis Kontinua.

Grupu rezinstensia, veteranus, joventude no familia matebian Tatometa mos husu ba Komandante PNTL Covalima atu intrega evidensia forti ba Ministerio Publiku, nebe Pesoal Polisia servisu sekretu hetan ona.

“ami nafatin Ijiji ba Komandante PNTL Covalima atu intrega Evidensia forti sira nebe pesoal polisia servisu sekretu sira hetan, ba MInisterio Publiku nune’e bele kontinua halo prosesu ba Kazu Asasinado hasoru Saudozu Santiago Barreto, ami mos husi atu labele halo manipulasuan ba evidensia sira kona ba saudozu nia mate ne’e.” sira deklara liu husi porta voz Dinis

Aliende ne’e, Grupu rezistensia, veteranus, joventude no familia matebian Tatometa husu mos ba Komandate PNTL Covalima atu fo esplikasuan kona ba deklarasaun nebe fo sain iha GMTV iha edisaun 14-02-2019 kona ba autor na’in 2 nebe PNTL Covalima detein iha Sela Polisia-Covalima, maibe livre depois de deklarasaun ne’e fo sai iha GMNTV.

“Ami mos husu ba komandante PNTL Covalima atu fo esplikasuan kona dekalasaun iha GMNTV iha 14 de febreiru 2019 kona ba Autor Na’in 2 ho inisial FL ho AA nebe Polisia Covalima detein ona iha Sela Polisia Covalima, maibe depois Komandante fo deklarasaun iha GMNTV autor na’in 2, sira la’os ona iha sela Polisia Covalima maibe autor na’in 2 liberta ona hodi ba hela iha sira nia rezidensia iha Fatuk Ahu” Informa Porta Voz Dinis iha liu husi Konfrensia Imprensa Sabado (13-02-21) iha Rezidensia Saudozo Tatometa, Aldeia Naigidal Suco Lour,Postu Administrativu Zumalai.

Engkuantu to’o Notisia ne’e hatun RCCT seidauk halo Konfirmasaun ho PNTL Covalima, no depois de halo konfresnsia da Imprensa ne’e, Grupu Rezinstensia, Veteranus, Joventude,Komunidade, Autoridades Lokal sira iha Covalima hamotuk Familia Matebian Saudozu Tatometa ba kari aifunan iha Mota Mola, Bairo Fatuk Ahu, Aldeia Leogol, Suku Zulo, Postu Administrativu Zumalai/ Municipio Covalima, iha Saudozu Administrador Postu Administrativu Zumalai, Santiago Barreto(Tatometa) nia mate fatin.

Jornalista : Saturnino Soares

Editor       : Chamot Nahac