Liu husi Cek Poin Comando PNTL-Covalima hatama reseitas $, 11.609.00 ba Covre Estadu.

Covalima (RCCT)-23-01-21- Durante tinan ida (2020) nia laran, Comando PNTL Municipio Covalima hatama osan Estadu $, 11.609.00 ba Covre, liu husi seksaun tranjito ninia servisu nebe hala’o pasa rebista/cek poin ba dokumentus motorizada no kareta inklui ba motorista sira nebe ninia karta kondusaun (sim) mate no balu laiha lisensa atu kondus veiclus.

Iha intervista ho RCCT Comandante Operasaun PNTL Covalima Inspectur Xefe Gaspar Mendonça da Costa kasu lia dehan, Relasiona ho situasaun  Covid-19, iha Covalima hanesan Municipio ida ne’ebe maka halo fronteira trestre ho nasaun vizinu Indonesia, aleinde halo patroliamentu hodi kontrolu situasaun iha rai laran, PNTL-Covalima mos liu husi Polisia Seksaun Trajito halo Auto Stop ka Cek Poin ba transporte publiku no privado sira hodi asegura atu labele akontese asidente trafikus no asegura ba dokumentu transporte nian no atu asegura mos katak ema nebe konduz kareta ka motor tenki kumpri regras tranjitu nebe iha ona.

“Sekun trajitu nafatin halo auto stop ka cek poin, durante 2020 seksaun tranzitu Covalima, rekolha osan husi cek poin ne’e hamotuk $, 11.609.00, ida ne’e taxa nebe hetan durante tinan ida nia laran (2020) no hatama ba covre estadu.” Katak Comandante Operasaun PNTL Covalima Inspectur Xefe Gaspar Mendonça da Costa, Tersa Feira (19-01-21).

Reseitas nebe PNTL Covalima liu husi Seksaun tranjito rekolla ne’e husi transporte privado no transporte publiku sira nebe ninia dokumentu lakompletu no balu rekolla husi motorista sira nebe laiha karta kondusaun no balu mak nia karta kondusaun mate.

Tanba ne’e Comandante Operasaun PNTL Covalima, Inspectur Xefe Gaspar Mendonça da Costa, husu ba komunidade no juventude sira hotu tenke kumpri regulamentu tranjitu nian no mos bain hira atu halo viagen ruma tenke lori dokumentus transporte original.

“Cek poin sei nafatin kontinua hala’o husi seksaun, tanba ne’e husu ba ema hotu tenki halo tuir regra trajitu nian, husu ba kareta no motor nain sira tenki cek asesoris kareta no motor nian ne’e tenki kompletu, no mos tenki lori dokumentu orizinal sira wainhra atu halo viazen” Gaspar Mendonça da Costa hakotu.

Jornalista : Asatu Soares

Editor : Chamot Nahac