Lakataru Run Batar to’o Hela Ruin iha Suco Suai Loro

Covalima RCCT- 25-01-21- Relasiona ho udan ne’e ne’e mai bebeik hodi afeita ular tentara ka lakataru han batar komunidade nian iha toos laran hela mesak ruin.

Ba RCCT to’os na’in Angelu Cardoso afirma Tinan ida ne’e sira to’os iha Suai Loro hasoru amesa atu lahetan rezultadu di’ak husi batar nebe sira kuda, tanba akontese pesti estga hotu sira nia produtu iha toos lara.

“Tinan ne’e ami koilleta batar menus, tanba ami nia batar ular han hotu, ida ne’e ami servisu kolen saugate deit, ne’e husu ba governu atu bele tau matan hodi mai rega ular sira ne’e, selae mak ami sei hasoru hamlaha iha tempo oin” dehan to’os Agelino Cardoso ba RCCT Segunda Feira ( 25-01-21).

 “ Tuir hau nia hanoin ne’e hau halo to’o, tempo Ai-han barak hanesan iha loron ikus mai ne’e hau bele hetan nia rezultado karik ular tentara han hanesan ne’e batar la isin hau servisu loro- loron depois hau nia kolen saugati deit, ne’ebe hau husu ba Xefe Suco no Xefe Aldeia sira atu halo oinsa.” Informa to’os Na’in Angelo Cardoso ba RCCT.

Iha sorin seluk Xefe do Suco Suai Loro Martinho Mendonça kasu lia ba Radio Cova Taroman hodi responde  ba situasuan nebe komunidade Suai Loro infrenta, Preokupasuan ne’e hato’o ona ne’e ba iha MAP-Covalima liu husi Ekstensonista sira tanba ne’e iha tempo badak Ekstensionista sira sei mai rega ular nebe han komunidade nia batar iha to’os laran ne’e.

“ Problema ne’e, Komunidade sira mai keixa ona mai ha’u, no ha’u mos hato’o ona ne’e ba MAP Covalima, nebe iha tempo badak ekstensionista sei mai rega ulur sira nebe han batar ne’e, tanba ne’e mak oras ne’e dadaun ha’u Xefe Aldeia sira idetifika hela to’os nain ida sira nia to’os hodi foti dadus para bele hato’o tan ba MAP hodi mai rega Ular sira ne’e” Xefe Suco Suai Loro Martinho Mendonça Konfesa.

Lider Maximu iha Suco Suai Loro ne’e Fundamenta, ba dadaun ne’e, Xefe Aldeia sira, foti hela dadus komunidade sira nebe infrenta ular han sira nia batar.

Reportazen      : Lito de Jesus & Jose Ferreira

Ediror                : Chamot Nahac