Laiha Rendimentu, Motorista (Bus Suai-Dili) halo konferensia Imprensa hodi hato’o sira nia Preokupasaun

Covalima (RCCT)08-03­-21- Relasiona ho Serka Sanitaria nebe maka agora dadaun ne’e implementa iha Municipio Covalima hodi difukulta motorista sira nia rendimentu.

Segunda Feira ne’e Porta Vos Motorista (Ojek) iha Municipio Natalino do Rego liu husi konferensia  Imprensa informa kondutor no Ajudante atus ida resin durante ne’e la halo viagen tanba Guvernu Aplika Serka Sanitaria tanba ne’e liu husi Konfrensia Imprensa Motorista (Sofer no ajudantes) Sira husu ba guvernu atu aselera lalais hodi buka solusaun ba sira nia perkupasaun tanba durante ne’e sira la hetan rendimentu no hala’o servisu hanesan motorista.

“Ami kondutor ho konjak iha Municipio Covalima hatene ona GovernoAplika Estadatu Emergensia no agora Governu Aplika Serka Sanitaria, Tanba ne’e ami kondutor no konjak hamutuk atus ida resin agora dadaun Infrenta problema la hetan rendimentu tanba kareta la halo operasaun ka halo viagen Suai ba Dili ba mai” Dehan Portavos Natalino do Rego durante Konfrensia.

Enkuantu iha biban ne’e Motorista Oktoviano do Carmo sinti tristi tanba durante ne’e kareta la halai nene’e sira labele hetan rendimentu hodi sustenta sira nia uma laran.

“ Ami agora dadaun triste tebes tamba Bus la halai no ami la Assesu ba hahan iha tinan kotuk liu ba ami rekolha ona domentus sira iha Sosial maibe to’o agora ami seidauk rona rezultado” Oktoviano do Carmo haktuir

Entretantu tuir observasaun RCCT iha terenu nota katak durante ne’e kareta iha Municipio Covalima la halo viagen tanba relasiona o Serka Sanitaria.

No mos konferensia imprensa ne’e hala’o iha gudan Bus Fini Foun iha Mata Air Suco Debos Postu Suai Munisipio Covalima.

Jornalista :Lito de Jesus

Editor : Chamot Nahac