konfrensia Autoridade Iha Covalima  kona karta sikulasaun hodi Suspende aktividade no movimentu tomak hahu dia 19-de febreiru to’o dia 03 de marsu 2021.

Covalima ( RCCT ) 19 – 02 – 2021 Autoridade Municipal no Ekipa Task Force ba Prevensaun Covid 19 iha Municipio Covalima realiza engkontru hodi  foti desizaun hamutuk kona ba Serka Sanitaria iha Municipio Covalima Bazeia ba rezolusaun No5 /2021, loron 15 fulan Febreiru 2021, Impoen Serka Sanitaria iha Municipio Covalima no Bobonaro.

 “Konaba situasaun atuál numeru afetadu ba Pandemia Covid-19, sa’e maka’as iha Nasaun Vijiñu Indonézia, liu liu iha Kabupaten Belu no Malaka nebe abranje mai iha Municipio Covalima ho rezulta ema na’in ida hetan Pozitivo Moras Covid 19, Bazeia teste Covid-19 iha loron 4 fulan febreiro 2021″ Dehan Administrador Municipio Covalima Afonso Nogueira Nahak wainhira halo  konfrensia hodi fo sain karta sikularan konaba Serka Sanitaria iha Salaun Administrasaun Municipio Covalima iha  Sexta feira (19-02-21).

 Administrador Municipio Covalima Afonso Noguera Nahak hateten rezultadu husi enkontru ne’e Adminiatrador Municipio hamutuk  ho Ekipa Task Force ba Prevensaun Covid – 19, dizidi suspende aktividade publiku sira iha Municipio Covalima, liga ba Rezolusaun Serka Sanitaria nebe fo sai husi Konsellu do Ministru iha 15 de Febreiru 2021.

” liu husi diskusaun ne’ebe klean, ekipa desidi: 1. des-ativativa ka Taka porta entrada, Lela, Holbolu, Lepo no Webaba, nune’e  ema labele halo movimentu tama  mai no sai husi Covalima, 2. Suspende atividade bazar  ka transaksaun  (fa’an no sosa) iha merkadu tradisional sira iha mekadu Lepo, Zumalai Vila, Webaba, Beco, Ladi (Tua Derek) ,Salele, Fohorem, Fatumea no Fatululik, hahu husi loron 19 fulan Febreiru to’o loron 3 fulan Marsu 2021. 3. Suspende Provizoriamente atividade ensino aprendizazen ba eskola nivel hotu hotu iha Municipio Covalima no sei fo mós fleksiblidade ba kada diretur eskola tuir reál iha ida idak nia fatin. 4. Limita movimentu sirkulasaun entre Posto Administrativo sira no mos movimentu mai Municipio, eseptu nessesidade inportante no urjente. 5. Suspende atividade sira hanesan : Misa, Festa Kazamentu, Koremetan, aniversario, kultural, jogu tradisional sira, futu manu, Bola guling, SDSB, kuru – kuru, karta, Bingo no Kasino. 6. Suspende atividade Importasaun no exportasaun liu husi porta entrada posto integradu Salele. 7. Taka movimentu ema tama mai husi nasaun viziñu Indonésia. 8. Taka atividade  no Movimentu ilegál iha liña fronteira. ” Administrador Covalima deklara.

Enkuantu Portavoz iha konferensia ne’e Administrador Municipio Covalima Afonso Noguera Nahak hateten Desizaun ba Serka Sanitaria ne’e desizaun ema hotu nian tamba ne’e husu ba komunidade sira hotu iha Municipio Covalima laran tomak atu hakmate iha ida-idak nia fatin hodi kumpri ba regras nebe fo sai ona konaba Serka Sanitaria iha ita nia Nivel Municipal ne’e atu nune’e labele kona moras nebe mak halo ema  hotu tauk no trauma.

Jornalista : Saturnino Soares & Jose Ferreira

Editór       : Chamot Nahac