Komunidade Suku Matai konsidera  MSSI-BNCTL, Komete Má  Administrasaun ba prosesu Pagamentu  idozus

Komunidade iha Suku Matai, postu adminitrativu Maucatar, Municipio Covalima, konsidera servisu tekniku hosi Ministeriu Solidariedade Sosial no Inkluzaun (MSSI) ho Banku Nasional Comersiu Timor-Leste(BNCTL), iha Covalima komete má administrasaun.

Tuir xefe Suku Matai, João Gusmão, hateten, Bazeia ba lei NU 9/2016 Art 23 kompetensia xefe Suku aliña (C) konvoka no pres-de reuniaun konsellu Suku ho ninia objetivu promove alinea (D) promove no konsulta kona-ba asuntu komunidade ninia interese nune’e rezultadu enkontru membru konsellu iha Suku Matai deskobre problema asistensia tekniku administrasaun hosi Ministeriu Solidandade Sosial no Inkluzaun Covalima, no BNCTL Covalima  atendementu tekniku iha prosesamentu pagamentu idozus ladun justu, tanba Ministeriu Solidardade Sosial Covalima no BNCTL ninia asistensia tekniku pagamentu idozus bá komunidade 21 iha Suku Matai Aldeia 4 durante prosesu asisténsia tekniku pagamentu hatudu karakteristiku má administrasaun tanba durante prosesu asistensia ladun hatudu responsablidade no ladun iha transparansia.

“Membru konsellu Suku Matai ami rekomenda ba MSSI Covalima no BNCTL Covalima, halo klarifikasaun kona-ba sistema asisténsia tekníku pagamentu idozus iha Covalima, ami membru konsellu Suku Matai mos rekomenda ba MSSI Covalima persija halo klarifikasaun ba pesoal idozus nebe liu ona 65 anos maibe foin prosesa ninia dokumentu mesmu ninia Xefe Aldeia submete ona dokumentus ba MSSI Covalima iha mandatu anterior no atual,”dehan porta voz, João gusmão, iha komunikadu imprensa iha suku Matai, Postu Administrative Maucatar, Minicipi Covalima, (28/08/20)

Nia hatutan, membru konsellu Suku Matai konklui foti desizaun hamutuk hodi halo konferensia imprensa hodi husu ba parte Ministeriu Solidandade Sosial no Inkluzaun Covalima no BNCTL Covalima atu toma responsablidade liu hosi prosesu klarifikasaun kona-ba sistema asistensia tekniku administrasaun pagamentu idozus iha Munisipio Covalima.

Jornalista :Janu Barros

Editor       : Chamot Nahac