Komunidade suco zulo  husu ba Kompanya Delta Nova Junior atu responsaveliza ba projeito kanalizasaun bee mos

RCCT Covalima  –  Komunidade iha suco zulo husu ba kompanha Delta Nova Junior no parte governo atu rezolve problemas be’e mos ne’ebe mak komunidade sira iha suco zulo infrenta hela.

Abitante Suco Zulo Antonio dos Santo konsidera bee hanesan nesidade baziku ida nebe importante atu komunidade sira asesu tanba laiha bee mos mak komunidade sira labele moris saudavel. Antonio mos relata desintendementu nebe sira infreta durante.

“ Hau hakarak relata deit kona ba dezentendementu nebe mak mosu iha suco laran ne’e konaba problema bee mos, durante ne’e ami asesu ona bee mos ne’e, maibe  derpente deit bee ne’e la mai iha ami nia suco laran tamba ne’e hanesan problema bo’ot ida ba ami komunidade sira. Tan ne’e husu parte kompetente tenke rezolve problemas bee mos ida ne’e. dehan Antonio dos santos   Terca feira (15 09 20).

Abitante ne’e mos realsa kompanha Delta Nova Junior nebe manan tenderizasaun refere hala’o nia servisu kanaliza bee husi bee matan mai iha komunidade sira ne’e le’et  ne’e la iha susesu. 

“Estadu aloka osan no halo ona tender nasional, no kompanha nebe manan ne’e mos hala’o ona servsisu ba obra ne’e maibe la iha susesu tamba povu infrenta nafatin problema ba be’e mos iha ami nia suco Zulo ne’e rasik” Tenik Populasaun ne’e.

Tamba ne’e nia hateten“Governo tenke  iha responsablidade konaba osan ne’ebe mak koloka ona mai iha baze hodi hala’o projeto be’e mos ne’e entaun parte governu tenke halo monitorizasaun ba projeto ne’e“   katak  Antonio dos Santos.

Hatan ba problema ne’e, projeto manager kompanha delta nova Anito Jeronimo hateten be’e refere dok tebes husi komunidade sira nia hela fatin  kuaze  kilo metro13, Tan ne’e  be’e refere mai la to’o komunidade nia leet tamba bee nia devit ka volume husi be’e matan mak menus liu iha tempu bai loro.

 “Kanalizasaun besi kanu husi bee matan  mai iha komunidade nia hela fatin ho dinstansia kilo metro 13  no halo kanalizasaun ba distribuisaun bee ba iha bairo – bairo hamutuk kilo metro 26, maibe problema mak devit ka volume bee ne’e tuir tempu, bain hira tempu udan volume bo’ot no komunidade sira hotu bele asesu asesu bee, maibe to’o tempu bai loro ona bee ne’e menus”

Manajer Kompanya ne’e mos dehan “antes ami nia kompanha atu implementa servisu ida ne’e husi parte governu hanesan  Ministerio Obras Publio ( MOP ) no parte SAS Nasional no Municipio sira mak indika fatin ne’e hodi ami hala’o kaptasaun no implementa obra ne’e, to’o ikus natureza halo be ne’e maran ita atu dun malu la diak“ Tenik manager projeto kompanha delta nova  Anito Jeronimo .

Relasiona ho Projetu bee mos ne’e, manager projeto Kompanha Delta Nova Junior  Anito Jeronimohateten mesmo kanalizasaun bee mos ba komunidade sira iha Suco Zulo Posto Administrativu Zumalai kuaze remata ona maibe to’o agora husi parte governo sei dauk halo pagamentu ba sira nia kampanha. Nia dehan wainhira parte governo halo ona pagamentu ba sira nia kompanha mak sira mos sei kontinua fali ba obras refere.      

Jornalista                 : Asatu Soares Bergal

Editor                       :Chamot Nahac