Komunidade Suco Lalawa komesa  infrenta nessesidade baziku  iha Periodo Lockdown

Covalima ( RCCT ) 03–03–21 Tersa feira semana ne’e komunidade husi Aldeia Salele bo’ot Suco Lalawa Posto Administrativo Tilomar Municipio Covalima halo konferensia pers hodi ejiji ba governo lokal no nasional atu ajuda lalais apoio humanitaria nessesidade bazika ba komunidade sira iha Aldeia Salele bo’ot.

Iha konferensia pers ne’e portavoz husi Aldeia Salele bo’ot Juvito Coreia Lino deklara komunidade iha Aldeia Salele Bo’ot oras ne’e komesa susar ba  nesesidade baziku iha Periodo Lockdown ne’e.

“Liu husi biban ida ne’e hakarak deklara ba governu lokal no nasional katak komunidade iha aldeia ida ne’e komesa susar ba nesesidade basiku iha periodo lockdown ne’e mak hanesan aihan no osan laiha,labarik husi 0-5 anos susar ba susuben no aihan, pulsa telefone no eletrisidade laiha tanba susar atu ba sosa no ema ne’ebe faan laiha, sasan sira ne’ebe faan iha kioske sira iha aldeia ida ne’e folin sae maka’as tanba laiha kontrolo husi autoridade kompetente no komunidade nia oan balu iha Dili no Suai maibe sira susar atu fila ba uma tanba situasaun Lockdown no susar tebes ba nesesidade basiku” dehan portavoz Juvito Coreia Lino iha konfrensia.

ho difikuldade ne’ebe mak komunidade Aldeia bo’ot Suco Lalawa husu ba governo lokal no nasional atu ajuda lalais ba nesesidade baziko ba komunidade sira iha Aldeia Salele bo’ot Suco Lalawa Posto Administrativo Tilomar

“ Ho difikuldade hirak ne’ebe ami temi ona maka ami ejiji ba governu lokal no nasional atu hatun lalais ajuda humanitaria nesesidade basiku ba komunidade Aldeia Salele bot, ajuda susu ba labarik 0-5 anos, fo apoiu pulsa eletrisidade no telefone, husu ba autoridade Aifaesa atu kontrolo faan nain sira ne’ebe hasa’e sasan folin tuir sira nia hakarak durante periodu Lockdown no husu mos ba governu Lokal no Nasional atu tau matan ba ami nia oan sira nebe iha Dili no Suai  nia nesesidade basika” tenik portavoz Juvito Coreia Lino

Entertanto tuir informasaun nebe mak espalha iha Media Sosial no Informasaun Direta husi Komunidade sira iha Tilomar no Posto Fatumea  infreta tebes ba nessesidade baziko tamba iha periode Lockdown halo Komunidade sira labele ba mai ///

 Jornalista : Saturnino Soares

Editor        : Chamot Nahac