Komunidade 1000 resin iha Suco Nanu Ameasado Lakon Postu Saude.

Photo by : FB”Marcelino Magno” Iha Imajen ne’e hatudu Rai Mon iha Postu Saude Iha Suco Nanu Posto Administrativu Fatumea, Municipio Covalima

Covalima (RCCT)-17-01-21- Xefe Suco Nanu Konsidera Rai Halai hodi fo impaktu ba Edifisiu postu saude Nanu ameasadu atu Monu ne’e tanba Natureza nebe liga ba kondisaun iklima nebe hamosu udan bebeik durante ne’e, la’os tanba failhansu husi kompanya nebe halo konstruksaun ba obra refere.

“Uma atu monu ne’e tanba udan bebeik halo rai halai, ida ne’e tanba Natureza.” dehan xefe Suco Nanu via telefone ba Radio Cova Taroman.

Ba RCCT Xefe do Suco Nanu iha Postu Administrativu Fatumea Anseltino da Cruz konta kronolojia kona ba rai monu iha Postu Saude Nanu nebe fo ameasa edifisiu ne’e atu monu, Nia (Xefe Nanu) konta; akontese rai monu ne’e depois de kompanya nebe kaer projeitu ne’e atu intrega ona obra refere ba Ministerio Saude maibe momentu neba akotese rai monu sei dok husi edifisiu ne’e Kuaze Metru 5.

“Rai monu ne’e depois Kompanya atu intrega ona servisu, maibe ne’e sei dok kuaze metro 4 ba leten, depois ida ne’e, udan mos mai bebeik hodi afeita ba rai monu bebeik to’o rabat los ona ba uma ne’e.” Xefe do Suco Nanu Anseltino da Cruz Konta ba RCCT via telefone Domingu (17-01-21)

Anseltino da Cruz fundamenta depois de akontese rai halai iha areador Postu Saude Nanu, Kompanya nebe kaer Obra refere mos esforsu hodi halo prevensaun para akontese rai ne’e la bele halai tan, maibe esforsu sira ne’e laiha rezultadu tan buat hotu ne’e kestaun Natureza nia hakarak. Dehan Xefe do Suco Nanu.

“Kompanya ne’e Ateru bebeik kuaze dalan rua ka tolu ona, maibe tan iha rai okos ne’e iha bee nebe mak suli hela, tan ne’e mak ha’u haruka sira para tiha, nune’e hodi hare tok maneira seluk hanesan kuda ai oan para hodi salva obra ida ne’e”.esplika Xefe do Suco Nanu Anseltino da Cruz.

Xefe Suco Anseltinu da Cruz informa durate ne’e nia halo ona esforsu liu husi dalan kultura ninian atu hodi responde ba situaasaun ne’e, maibe kondisaun uma postu Saude Nanu Aumenta Grave ho ameasado husi Natureza.

“tanba ne’e problema natureza, entaun ha’u buka meius liu husi dalan kultura nian atu resolve ida ne’e, maibe Natureza nafatin provoka bebeik halo rai monu” Tenik Xefe Suco Anseltinu.

Liga ba Kestaun ne’e Xefe Soco do Suco Nanu Anseltino da Cruz Relata ona ba autoridade kompotente iha Municipio atu bele halo intervensaun nune postu saude refere labele monu maibe seidauk iha responde positivu.

“Ha’u relata ona ba Municipio, ha’u husu, Atu halo prevensaun ba obra ida ne’e, mak ita tenki halo Barazeng (Boronjong) para rai ne’e labele monu tan.”Tenik Xefe do Suco Nanu Anseltino da Cruz.

Engkuantu tuir informasaun nebe RCCT Hetan husi Autoridade Suco Nanu katak Postu Saude Nanu Hetan Ameasadu husi Rai Monu ne’e hahu kedas iha tinan 2019 liu ba, no mos relaisona ho loron feriado (Domingo) mak to’o notisia ne’e hatun RCCT seidauk bele halo Konfirmasaun ho Autridade kompotente iha Municipio Covalima.

Jornalista : Lito de Jesus

Edito.        : Chamot Nahac