Komisaun Risku Desastre Municipio Covalima, komemora loron Internasional Redusaun  Risku desastre, ho tema Governansa nebe di’ak ba Redusaun Risku Dezastre.

Covalima-RCCT-Tersa Feira (13-10-20) Komisaun Risku Desastre Naturais Municipio Covalima halo avizu tama sai area sira nebe afeita ba risku Dezastre hodi komemora loron Internasional ba redusaun risku  desastre.

Tuir afirmasaun husi Xefe Komisaun Organizadora ba eventu ne’e, Domingos Gavrila Amaral hateten,  antes halo kampanya hodi komemora loron Internasional ba redusaun risku dezastre ne’e, sira nia parte  forma ekipa 2 nune’e hodi fahe malu ba halo avisu ba  iha fatin risku sira ne’ebe maka identifika ona.

Nune’e Domingos Gavrila Amaral rekonese katak, kampanya ne’e la’o ho di’ak tamba hetan suporta husi Mercy Corps, Centru Comunidade Covalima no Cruz Vermelha de Timor-Leste.

Antes ita hala’o actividades ida ne’e ita halo reuniaun, reuniaun equipa comisaun ba risku desastre, hodi deside atu halo kampanya, tan ne’e ohin ne’e ita fahe ba 2 hodi halo avizu ba fatin risku sira mak hensan; equipa 1 ba iha Postu Zumalai no ekipa 1 ba iha postu Tilomar depois kontinua ho postu Suai.” Dehan Domingos Gavrila Amaral.

Domingos Gavrila esklarese,  aktividades  kampanya ne’e,  la kobre hotu posto administrativo 7 nebe lokaliza iha Municipio Covalima, tamba tuir  identifikasaun so posto administrativo  3 iha Covalima maka sai fatin risku ba desastre.

Aktividades ida ne’e  ita kobre deit iha Postu Zumalai, Suai, no Postu Administrativu Tilomar, tanba Posto 3 ne’e ita hotu hare katak risku duni, no kada tinan ne’e sempre akontese hela deit dezstre iha postu sira ne’e, tamba ne’e maka ita percisa halo sosializasaun liu husi audiu, ba iha area ne’ebe maka afetadu ne’e” Domingos Gavrila Ferreira Hakotu.

Jornalista                 : Tynho Gusmão

Editor                       : Chamot Nahac