Komandante PNTL-Covalima “Sirkulasaun Animal livre iha fatin Publiku fo kauza hodi hamosu Asidente Trafiku”

Covalima-RCCT-20-11-20, Comandante PNTL Municipio Covalima Super-Intendente Antonio Maria de Sa iha nia hateten, Animal sira nebe livre halo sirkulasaun iha fatin publiku liu liu iha estrada publiku bele fo kauza ba vida humanu no hamosu asidente trafiku.

Tanba ne’e tempo badak Comando PNTL-Covalima sei hala’o operasaun konjunta ba animal nebe husik sirkula arbiru iha fatin publiku iha Kapital Municipio Covalima, tanba ne’e konsidere bele sai kauza ba vida humanu liliu ba motorista sira atu bele hetan asindete trafiku.

Lia ne’e hato’o husi Komandante PNTL Covalima Sup-Polisia Antonio Maria de Sa ihania deskursu wainhira halo engkotru hodi halo avalisaun ba servisu ne’ebe hala’o husi Komandu siguransa rua (PNTL no F-FFDTL) durante ambito Estado Emergensia (EE) iha Municipio Covalima, Sesta Feira (20-11-20).

 “Komando PNTL Municipio Covalima sei kordena ho Autoridade sira, hahu husi Administrador Municipio, Administrador Posto 7 no Xefe Sucu inklui Xefe Aldeia sira hotu, atu iha tempo badak ita sei halo operasaun konjunta ba animal sira ne’ebe maka sirkula iha Kapital Municipio Covalima, tamba animal sira ne’e hamosu kauza bo’ot ba asidente Trafiku sira nebe sira ne’ebe akontese” Dehan Antonio Maria De Sa.

Komandante Polisia Antonio mos informa, molok implementasaun Estado Emergensia Polisia halo ona sosializasaun ba Komunidade sira, maibe Komunidade sira maka nunka iha konsiderasaun atu hakiak animal sira iha nia fatin, tamba ne’e maka loron-ba loron numero asidente ne’e sa’e makas, tamba kausa husi animal sira nebe maka sirkula livre iha kapital Municipio Covalima liu-liu iha estrada publiku.

Jornalista RCCT : Tynho Gusmão

Editor               : Chamot Nahac