Komandante Antonio” Maske menus transporte maibe PNTL-Covalima Nafatin hala’o Misaun.”

Covalima (RCCT) 26-02-21-Polisia Nasional Timor Leste iha Municipio Covalima uja deit kareta rua hodi halo patroliamentu iha kapital do Municipio to postu Administrativu sira.

Ko’alia ba Jornalista iha nia knar fatin Komandante Polisia Covalima Antonio Maria de Sa dehan maske infrenta problema balu kona ba kondisaun kareta la estavel maibe PNTL Covalima nafatin hala’o Misau  no servisu hamutuk hodi garante Siguransa iha Covalima nebe kopera ho F-FDTL nebe mak destakado iha linha fronteira  inklui autoridde lokais sira.

“Transposte  tamba  iha postu balu kondisaun estrada ladiak entaun itala bele uza kareta nebe kondisaun ladiak entaun ita uza deit kareta rua nebe di’ak,  tanba ne’e ita fo back up  ba situasaun hotu hotu  no kareta rua ne mutifunsaun ba actividades saida deit  tamba ne’e maske  ami hasoru situasaunk ho kondisaun kareta la estavel  maibe ami nafatin halo ami nia misaun”Katak Komandante Polisia Covalima Antonio Maria de Sa.

Komandante Polisia Super-Intendente Antonio Maria De Sa mos informa, Maske Kareta Barak mak kondisaun la estavele maibe sei PNTL Covalima Sei Kareta Rua Nebe Kondisaun Sei di’ak ba PNTL Covalima hodi Kontinua Halo Patroliamentu Iha Kapital Municipio no ba Postu Administrativu Sira.

“Tanba ho Kondisaun kareta barak nebe normal ne’e mak difikulta PNTL Covalima atu halo patroliamentu ba iha postu fatUmea, Fatululik no Postu sira seluk nebe mak ho kondisaun estrada la di’ak, ita nafatin halo kontralamentu liu meius komunikasaun liu husi via telefone ho komandante Posto Sira” katak komandante Polisia Antonio Maria de Sa ba RCCT, Quarta Feira (25-02-21)

Komandante Antonio informa liu tan kareta nebe mak ninia kondisaun sei di’ak iha Komandu Polisia Covalima hamotuk rua nebe durate ne’e uja hodi desloka membro PNTL sira ba iha Linha fronteira no kobre servisu iha postu polisia eskuadra sira nebe kondisaun Estrada ladi’ak.

 “Kareta sira seluk  ita uza deit  iha villa laran, tamba la iha trasaun  no kareta rua nebe kondisaun di’ak ne’e mak PNTL Municipio Covalima uza hodi kobre ba iha postu lima hanesan Fatumea, Fatululik ,Maucatar,  Fohorem no Zumalai  no postu sira seluk nebe dalan ladiak no uja desloka membro PNTL nebe instala  iha linha Fronteira   sira ” Nia Haktenik.

Jornalista: Jhana Cardoso

Editor : Chamot Nahac

#Hamutuk_Ita_Luta_Kontra_COVID-19:#Uja_Maskara#Fase_Liman_Beibeik_Ho_Sabaun #Halo_Distansia_Fisiku.