IOM Halo Triajen ba moras Tuberkolozia ba Komunidade Sira Iha Suco Suai Loro

Covalima (RCCT)-08-02-21-Servisu Saude Municipio Covalima hamotuk ho ajensia Internasional IOM halo triajen Tubekoloze ba komunidadade sira iha Suco Suai Loro Postu Administrativo Suai.

Kasu lia ba RCCT Ba Radio Cova Taroman kordenadora IOM Nasional Fatima Lobato Segunda Feira (08-02-21), Fatima Lobato dehan aktividade halo triajen Tubekoloze ba komunidade ne’e realiza tanba IOM servisu hamutuk ho Ministerio Saude liu husi programa Tuberkoloze hodi identifika komunidade sira ne’ebe maka hetan kazu moras Tuberkoloze iha Municipio to Sucu Sira.

“Programs ida ne’e ami atu identifika kazu moras tuborkoloze nian no mos agora dadaun ami halo triazen aktivu katak, tenki hetan masimu partisipasaun husi komunidade sira, liu-liu ba komunidade sira nebe hela dook husi sentru saude, prosesu halo triazen ba ema nebe idade 15 anos ba leten” Katak kordenador IOM Fatima lobato

Nia prosesu triazen ne’e halo metodu ho portabel rasiska nune’e hetan partisipante sira nebe sofre mehar maka ami sei foti kedas hodi halo prosesa ho makina  cinesport.

“Prosesu nebe maka agora ami halo dadaun uja metode rua primeiro hanesan Portabel Rasiska  Partisipante Maka tau hela iha Sede Suco laran segundu iha ami nia aktividade ne’e Partisipante sira nebe maka mai tes sira nia pulmaun ne’e hetan efeksaun mear tasak ami sei lori ba prosesa iha makina ne’e mak sei detekta moras kutun Tuberkoloze nian” Lubato hatuir.

Funsionario IOM ne’e mos dehan wainhira liu husi triazen ne’e mak idetifika hetan ema ruma ne’e mai ho kondisaun mear tasak maka ekipa sei imediatamente halo amostra nune’e bele fo sai kedas rezultadu hafoin liu oras 24 nia laran.

 “Partisipante sira ne’ebe hetan mear tasak ami foti kedas, depois iha Oras 24 nia laran pasiente ne’e positivu ba moras Tuberkoloze ne’e ami informa kedas ba iha DTC no ba sira nebe maka atende moras kona programa Tuberkoloze iha Municipio Covalima” Tenik funsionario IOM Nasional Fatima Lobato

Entretantu  tuir informsaun nebe RCCT asesu antes programa triajen ba tuberkolizia  ne’e hala’o IOM halo uluk ona treinamentu ba voluntario saude sira  iha postu hitu iha Covalima, tanba ne’e Aktividade Triazen aleide hala’o iha Suco Suai Loro Postu Administravu Suai, Sei halo mos iha Postu 6 seluk nebe lokaliza iha Municipio Covalima.

Jornalista   : Lito de Jesus/Aje Fereira

Editor        : Chamot Nahac