Impaktu husi udan “Inundasaun” Fatuk no rai taka metin Auto-estrada iha Suai

 

Photo RCCT/J'Barro/Auto-estrada monu
Photo RCCT/J’Barro/Auto-estrada monu

Udan bo’oot iha fulan kotuk hamosu inundasaun tan ne’e fatuk monu taka metin Auto Estrada iha KM5 dirasaun husi Tali oan mai Ogues no rai halai hodi estraga Auto-estrda iha dirasuan Labarai.

Administrador Municipio Covalima, Afonso Nogueira, informa kona ba kondisaun auto-estrada ida ne’e fo impaktu ba komunidade ninia movimentu la’o ba mai liu liu transporte (kareta) atu liu husi Ogues ba Tali Oan tanba fatuk no rai-mutin taka metin dalan.

 “ Rai fatuk no rai munition taka metin dalan ne’e tanba Causa udan bo’ot nebe halo rai monu no fatuk taka metin tia Auto-Estrada ne’e”Dehan Administrado Municipio Covalima ba RCCT iha nia K’nar Fatin Segunda Feira ne’e (17/08/20).

Administrador ne’e, afirma, nia parte hanesan Autoridade Municipio so bele hato’o deit preokupasaun komunidade no Juventude ninia ba Governu hanesan Ministeriu Obras Publiku (MOP) atu bele tau atensaun hodi nune’e bele responde ba preokupasaun komunidade nebe kestiona ba auto-estrada refere.

“Hanesan Administrador ha’u hato’o deit Preokupasaun nebe Comunidade no Joven hato’o ba Governu, maibe ida seidauk hadi’a ne’e responsavelidade MOP nian Atu bele toma atensaun ba Auto-Estrad Refere ”.  Tenik Afonsu Nugeira Nahak.

Hafoin Iha Fatin Seluk Tuir Derctor Sevisus Municipal Obras Pulika Municipio Covalima  Alberto Cardoso, Hatan Ba Kestaun Hirak Ne’e , Nu’udar Servisus diresaun Obras Publika Municipal Laiha Kompetensia Atu Foti Desijaun Hirak Ne’e ,Tamba Responsabilidade Masimu  Ba Auto Estrada ne’e, Husi Obras Publiku Nasional Mak Bele Foti Desijaun, Atu hodi  Bele Muda Sai Rai Ne’ebe Monu Hodi Taka Dalan publiku.

Relasiona ho kestaun ne’e diretor MOP-Covalima Alberto Cardoso, Klarifika, nia parte laiha Kompotensia atu foti dezisaun ba preokupasaun Komunidade nian nebe Administrador municipio kona Auto- Estrada refere.

“ Hau nu’udar derector iha municipal ninian hau sei la iha kopentensia atu foti desizaun ba prekupasaun komunidade nian nebe hato’o hosi Administrador Municipio kona ba iha fulan kotuk udan bo’ot  hamosu inundasaun halo rai monu hodi taka dalan Auto-Estrada no labele halo movimentu liu ba mai iha dalan refere”. Dehan Alberto.

Diretur ne’e fundamenta parteMOP Nasional tau ona planu atu halo manutensaun ka suru sai rai- no fatuk ne’ebé taka estrada maibe nia rasik la esplika ida ne’e atu akontese bainhira.

“Ami mos sempre servisu hamotuk ho Ministerio Obras Publika iha Nasiona tan ne’e ne’e tan ne’e tan agora dadaun sira husi deresaun nasional  iha ona planu atu hasai rai no fatuk ne’ebe taka hela dalan  iha Auto Estrada.” Tenik Alberto.

Katak Diretor Sevisu Municipal Obras Publika Alberto Cardoso, Manutensaun ba Estragus Auto Estrada ne’e sei realiza bazeia ba aprovasaun Orsamentu do Estadu.

“Ba inundasaun hirak ne’e ita hein Orsamentu Jeral do Estadu ne’e aprova ona entaun ita bele suru sai iha tinan ne’e laran, maibe OJE mak seidauk hetan aprovasaun hosi ita nia Gevernu entaun bele mos ita hein to’o tinan 2021 oin mai mak ita bele hasai rai hirak ne’e”, katak, Alberto Cardoso”.Alberto Cardoso hakotu.     

Jornalista          : Jhanu / Jhony

Editor               : Chamot Nahac