Hahu Fulan Janeiro To’o Augustu FOKUPERS Timor-Leste Rejista Kazu Hamutuk 171

Directora Ezekutiva Fokupers Maria Jose Guterres
Directora Ezekutiva Fokupers Maria Jose Guterres/Photo wainhira halo talksow iba Studio RCCT

Hahu Husi Fulan Janeiro to’o Augustu Tinan ne’e FOKUPERS Timor-Leste Rejista Kazu hamotuk 171 iha Municipio tolu, inklui Dili, Bobonaro, no Municipio Covalima, nebe ho tipu kazu mak hanesan, abandon familia, kazu violensia domestika, Abuzu Sexual, no mos kazu insesto ba labarik Minoridade.

Tan ne’e Directora Ezekutiva Fokupers Timor-Leste Maria Jose Guterres afrima husi total numero kazu 171 ne’e iha Municipio Covalima rasik hamutuk kazu 41. Dehan  Directora Ezekutiva Fokupers Maria Jose Guterres Tersa Feira (25/08/20).

Directora Ezekutiva Fokupers ne’e mos sublinha liu tan katak kazu hirak ne’e maioria rizista hotu ona iha Ministerio publiku, no husi kazu hirak ne’e mak, kazu hitu (7) mak sira hakotu ona iha Tribunal.

“ Maioria kazu hirak ne’ebe mak Fokupers simu ne’e ami rezista kedas ona ba iha Ministerio publiku no husi kazu hirak ne’e barak mak prosesu hela iha Tribunal, no balu sei halo kompleta ninian dokumenstus sira, tamba ne’e mak hahu husi iha fulan Janeiro to’o mai fulan Agostu ne’e iha Kazu hitu (7) mak hakotu ona iha Tribunal”.Hateten Directora Ezekutiva Fokupers Maria Jose Guterres hafoin halo Talksow iha Studio RCCT tersa feira

Diretor Ezekuutivu ne’e husu ba feto sira nebe hasoru problema atu labele moe no tauk hodi keixa ba parte kompotente  tanba iha organizasaun no rede referal barak mak bele ajuda hodi prosesa tuir lei nebe vigora ona iha Timor Leste.

“atu hato’o ba feto maluk sira bainhira hetan problema bazeia ba jenero ita bo’ot sira mos iha direitu hanesan ema atu moris livre hanesan violensia ita bo’ot sira la merese atu hetan violensia, tamba ne ‘e wainira hasoru problema keta moe keta no tauk , iha organizasaun barak liu-liu orgazasaun ne’ebe iha rede referal sei fo apoi, no sei integradu ba ita bo’ot sira, nunne’e ita bo’ot sira nafatin hetan direitu atu livre husi violenia no mos hetan protesaun hodi asesu ba iha prosesu legal wainhira ita bo’ot sira deside rezolve tuir dalan legal nia.”haktenik Directora Ezekutiva Fokupers Maria Jose Guterres

Tan ne’e Diretora Maria mos husu ba mane sira “Laen Sira” atu resolve problama uma laran ho maneira domin tuir dalan forma uma kain ninian.

 “Laen sira ita bo’ot sira hahu uma kain ho domin tamba ne’e mak buka atu rezolve problema hotu ho domin hatene atu maneza ita bo’ot sira nia hirus, bainhira hirus malu mak hatun nervosu ho baku ne’e la’os solusaun, maibe husu imi atu ko’alia mamar ba malu, hodi hetan solusaun ne’ebe mak di’ak.

Diretor ne’e mos dehan  ba sidadaun hotu-hotu katak lei kotra violensia domestika  ne’e atu asegura familia tamba ne’e familia hotu-hotu tenki buka atu respeita malu hodi  fahe responsablidade iha uma laran nebe  hanesan entre feto no mane, buka kria komunikasaun nebe saudavel hodi  hado’ok aan husi violensia iha familia.” Directora Ezekutiva Fokupers Maria Jose Guterres hakotu.

Jornalista          : Jhony

Editor               : Chamot Nahac