Guarda Florestal Municipio Covalima Hatama osan $,8.080.00 Ba  Covre do Estado

Covalima (RCCT) 23-01-21- Departamentu Guarda Floresta Covalima rekolha osan husi aktividade negosio ai-teka nebe ho nia volume 404 mak akumula ona reseita hodi hatama ba covre estado hamotuk $, 8.080.00.

Xefe Departamentu Representasaun Teritorial Floresta no Plantas Industriais Covalima Francisco Sarmento kasu lia hirak ne’e ba Radio Comunidedade Cova Taroman iha nia K’nar fatin, iha Kampung Baru Suco depos Posto Administrtivu Suai.

Xefe Departamentu ne’e hateten reseitas sira ne’e akumula deit husi licensa do negosiu ho speciais ba ai-teka.

“Ida ne’e bolu dehan lisensa do negosio, ba maluk sira nebe halo negosio, tuir dadus nebe ami iha, sira halo negosios ai ne’e spesiais ba ai-teka hamotuk  Kubik (volume) 404, husi volume ne’e mak iha tinan 2020 ita hatama ona osan ba estadu hamotuk $.8.080.00”dehan Francisco Sarmento ba RCCT.

Xefe Departamentu Francisco Sarmento akresenta, ba komunidade sira ne’ebe atu halo uma privado no halo uma lulik/uma adat, tenki hato’o pedido de lisensa hodi hetan autorizasaun nune’e tekniku florestal sira bele halo uluk survey molok rekerente sira tesi ka ko’a ai nebe sira perija.

 “ Iha ne’e iha tipo rua kona ba ko’a ai ne’e, ida ma kami bolu ukju sosiais, ne’e ba komunidade sira nebe persija atu uja ai, ba sira nebe laiha kbit atu sosa ai hodi halo sira nia uma, ida seluk ami bolu tipo uju negosio, ne’e ba maluk sira nebe mak halo negosio liu husi loke karpintaria, sira nebe halo negosio faan ai husi Covalima ne’e ba municipio seluk,” Francisco esplika.

Xefe Departamentu Representasaun Teritorial Floresta no Plantas Industriais Covalima mos hateten aleide vale ba komunidade babain, lisensa ko’a ho tipo ba uju sosiais ne’e vale ba Organizasaun naun Govermental sira, organizasaun juventude no mos parte igreja no seluk seluk tan.

Reportagen      :Janu Barros

Editor              : Chamot Nahac