Fulan ida Marcos Gusmão tenki gasta $100 hodi sosa bee Mos

iha Imeajen ne’e hatudu Kareta Tangki faan hela be iha Sr. Marcos Gusmão nia Uma

Covalima (RCCT) 20-01-21-Komunidade iha Kampung Baru, Aldeia Asurai, Suco Debos Posto Administrativu Suai Preokupa ho atenmentu Sevisu Agua no Saneamentu (SAS)-Covalima, tanba durante ne’e ladun halo atedementu nebe di’ak ba komunidade sira liu halo distribuisaun bee mos.

Iha nia Intervista ho Radio Cova Taroman Komunidade Marcos Gusmão Afirma hahu kedas husi Januario 2020 to’o agora distribuisaun Bee Mos nebe fornese husi SAS ba iha Bairo Kampung Baru, Aldeia Asurai Fallha, tanba ne’e fulan Marcos ho nia familia tenki gasta $100 amerikanu hodi sosa Bee Mos. Katak Marcos Gusmão iha Resintu RCCT, wainhira mai hato’o informasaun kona ninia preokupasaun kona ba SAS nia Atendementu ba sira liga ba distribuisaun Bee Mos ba iha Kampung Baru, Aldeia Asurai, Tersa feira (19-01-21)

“Fulan 1 ha’u sosa Bee Mos iha Kareta tangki dala 4, tangki ida ha’u sosa $25, Entaun fulan 1 ha’u tenki gasta $100.00 hodi Sosa deit Bee Mos” Informa Marcos ba Radio Cova Taroman.

Komunidade Marcos mos hateten, preokupasaun ne’e hato’o ona bebeik ba SAS-Covalima, maibe to’o agora SAS seidauk responde hodi fo Solusaun ba problema nebe sira infrenta.

Ha’u hato’o ona bebeik ba SAS, Ha’u hato’o via telefone, Ha’u mos ba hato’o direita iha SAS nia Kantor atu buka solusaun ba ami nia problema, maibe realidade nafatin hatudu, ha’u tenki Sosa nafatin Bee iha kareta tangki Fulan Ida dala 4” dehan Marcos.

Marcos Gusmão Konsidera antes ne’e, iha nia bairo Distribuisaun Bee husi SAS la’o normal, no komunidade maioria mak asesu Bee Mos husi Distribuisaun nebe mak SAS halo, maibe depois de ne’e iha Komunidade balu mak Uja tiha Sanyo hodi supa Bee nebe mak SAS Distribui tanba ne’e Agora Komunidade sira nebe la Uja Sanyo iklui nia (Marcos) la bele Asesu ba Distribuisaun nebe mak SAS fornese.

Uluk Ami bele Asesu bee nebe mai husi SAS ne’e, maibe agora laiha ona, tanba iha ema balu mak Uja Sanyo hodi Supa bee nebe mak SAS Distribui mai iha ne’e, Problema ne’e ha’u rasik kesar ona ba SAS maibe to’o agora SAS seidauk haruka funsionario tenkniku sira mai hodi kontrolu ida ne’e”  Tenik Komunidade Ne’e.

Hatan ba preokupasaun ne’e Diretur Servisu Agua no Sanementu (SAS) Covalima Moises Vicente Esplika durante ne’e, Iha Covalima SAS Fornese Bee ba Komunidade sira uja Sumber Bee ka Bee Matan ida deit tanba iha Sumber Be’e 2 maka seidauk halo instalasaun electrisidade tan ne’e SAS halo atendementu hodi fornese Bee ba Komunidade sira tuir orario nebe maka SAS Stabelese ona.

“Difikuldade nebe iha mak durante ne’e SAS halo distribuisaun ba Komunidade tomak iha Sidade Suai ne’e uja Sumber bee ida deit, tanba ne’e, debit bee nebe fornese ba komunidade sira iha Asurai, Leogore no parte seluk tan, ne’e menus, tanba ne’e ita tenki fo orario, balun ita fo oras rua I balun oras ida ho balun deit, depende ba posibilidade rezervatorio nebe ita rai bee ba ne’e sei bele atu  ita fo tan ba sira ka lae?, se laiha ona posibilidade mak ita hapara ona” Esplika Diretur SAS Covalima Moises Vicente ba RCCT iha nia knar fatin Tersa Feira (19-01-21).

Diretur Moises mos esplika kona ba komunidade konsumedores nebe uja sanyo hodi supa, SAS Covalima halo ona Idetifikasuan hodi halo intervensaun liu husi foti komsudores nia sanyo, nune’e ema nebe komete hahalok ne’e bele toma resposvelidade ba nia aksaun ne’e.

“Tinan kotuk ami konsege foti komunidade nia sanyo lubuk ida, maibe depois ida ne’e sira nafatin utiliza, kuandu sira utiliza iha liur ne’e ita bele hetan, maibe kalo sira ba tau iha sira nia dapur laran mak ita labele hetan, tanba laiha atu rizasaun para ita bele tama iha ema nia dapur laran, ida ne’e hanesan difikuldade ida mai ami.”Moises Esklarese.

Diretur SAS Covalima Fundamentu, kona ba kosumedores sira ne’e uja sanyo ne’e tenki selu multa bainhira SAS idefika hetan maibe to’o agora konsumedor ida mos sei dauk selu multa tanba montante selu multa ne’e kuaze hanesan deit ho folin sosa sanyo foun ida, tanba ne’e mak Diretur Moises konsidera  ida ne’e hanesan difikulade bo’ot ida mak SAS Covalima hasoru.

“Problema ida mak ita hasai tia sanyo, maibe nia ba troka fali foun, haruka mai multa sira lakohi mai tanba sanyo nia folin ho multa ne’e kuaze hanesan deit ($60), entaun duke selu multa, sira hili sosa sanyo foun.”

Engkuantu Diretur ne’e esplika liu tan SAS so bele kontrola deit sistema teknika sira iha liur maibe labele tama to’o komunidade nia uma laran tanba laiha Autizasaun.

Jornalista        :Aje Feireira no Lito Soares

Editor             : Chamot Nahac