Falta Suco 3 iha Covalima mak seidauk Hetan apoio sasan sesta bazika.

APA SuaiCOVALIMA (RCCT)- Husi  Suco 30 nebe lokaliza iha Mucipio Covalima, Populasaun Suco 3 iha Postu Administrativu Suai seidauk hetan apoio husi Governu ba Programa Sesta Bazika nebe Governu hala’o liu husi kompanya distributor sira.

Ba RCCT Administrador Postu Administrativu (APA) Suai, Laurentino de Yesus esplika Postu Suai kompostu husi Suco 5 no husi Suco 5 ne’e, iha Suco 2 (Labarai no Beco) mak komunidade sira hetan ona Apoio sasan sesta bazika maibe Suco 3 seluk (Kamenasa, Debos no Suai Loro) mak komunidade sira seidauk simu sasan sesta bazika ne’e. informa APA-Suai ba RCCT tersa feira (19-01-21) iha salaun Administrasaun Covalima.

“Suco 2 iha Postu Suai mak Simu ona sasan sesta bazika maibe Suco 3 mak komunidade sira seidauk hetan apoio sesta bazika ne’e, ha’u seidauk hatene klaro kompanya ida nebe mak sai distributor sasan basika ba sira, maibe suco 2 nebe povu sira simu ona ne’e kompanya Bobolait mak halo distribuisaun iha suco refere”Katak APA-Suai, Laurentino de Yesus.

Relasiona ho Suco  3 nebe seidauk hetan apoio sesta bazika ne’e maka APA-Suai promote sei esforsu hodi buka informasaun kona ba kompanya nebe sai distributor ba sasan sesta bazika iha suco 3 (Kamenasa, Suai Loro no Debos), no buka hatene bainhira mak populasaun sira iha suku refere bele heta apoio ne’e.

 “ Hau sei esforsu nafatin ba hau nia povu sira Suco 3 ne’e, sira mos tenke simusesta bazika iha tempo badak ne’e, tanba sira mos iha direito ho povu sira iha suco seluk” Tenika APA Suai Laurentino de Yesus.

Tuir informasaun nebe RCCT hetan husi APA-Suai katak agora komunidade balun husi suco 3 nebe seidauk simu sasan sesta bajika ne’e tenta halo kontatu via telefone ba APA-Suai hodi husi informasaun kona distribuisaun sasan sesta bazika ba sira iha suco nebe seidauk hetan ne’e.

Jornalista         : Tynho Gusmão

Editor              : Chamot Nahac