Estudante Timor oan na’in 3 fila mai Timor-Leste liu husi Fronteira Postu Integradu Salele

Covalima (RCCT)-02-04-2021 Quinta Feira horiseik (01-04-202) mais ou menus tuku 4:10 Loro kraik Autoridade Indonesia deporta sidadaun Timor oan na’in 3 mai Timor-Leste liu husi Porto Entrada Mota-Masin Indonesia no Salele-Covalima.

Responsavel Mediku iha Fronteira Posto Integradu Salele Humberto Yohanes Esplika, Sidadaun na’in 3 ne’e mane hotu, no sira nain 3 estudante nebe durante hala’o estudo iha Semarang no Yogja Indonesia, no Estudante hirak ne’e mai Timor Leste tanba ho rajaun  estudo online no atu vijita Familia sira. Mediku Hubertu Esplika husi Estudante na’in tolu ne’e, ema na’in 2 husi Municipio Ainaro nain 1 husi Covalima Suco Debos.

Ohin Loron (01-04-21) ami simu tan ita nia Sidadaun na’in 3 maibe sira mesak estudante, sira mai Timor-Leste tanba iha neba sira Estudo online deit nomos atu Vijita sira nia Familia, Sidadaun na’in 3 ne’e, nain 2 husi Municipio Ainaro no na’in 1 husi Covalima ” Responsavel Mediko ne’ e Esplika.

Enkuanto depois de sirmu Sidadaun na’in 3 ne’e ekipa Saude halo kedan Desinfekta no halo teste Swab inklui halo Screening molok atu lori ba kumpri Kuarentena iha Bairo Costa iha Suku Debos.

Normalmente ita Simu pasajeiros molok atu lori ba kuarentena ita tenke halo screening no desinfekta kedas ba sira, no sasan sira ne’ebe maka kuando sira lori, maibe ami ohin diretamente ami Teste Swab ba sira  ba sira nomos halo Screening ba sira no rezultadu Screening normal hela no la iha Sintomas ruma relasaun ho moras Covid 19,maibe rejultado Teste Swab depois maka ami fo sai ” Humberto Yohanes ne’e salienta.

Entertantu iha prosessu deportasaun ne’e partisipa husi Autoridade Seguransa, F-FDTL no UPF iha Fronteira Posto Integrado Salele.

Iha sorin seluk tuir informasaun nebe RCCT ba dadaun ne’e sidadaun iha kuarentina Bairo kosta suai hamutuk Ema na’in 16, no konta hamutuk ho Estudante Timor oan nain 3 ne’e hamutuk 19.

Jornalista : Tynho Gusmao

Editor       : Chamot Nahac