Estudante hamotuk 635 iha EBC Ladi Tuir Ezame Primeiru Periodu

Covalima (RCCT)- 19-04-21 Relasiona ho kontinuasaun impementasaun Sérka Sanitária iha Municipio Covalima no Municipio sira seluk, maibe Ministério Edukasaun Joventude no Desporto (MEJD) la Suspende aktividades Exame Primeiru Periódo ba Ensino Básiku sira iha Municipio Covalima.

Tanba ne’e Segunda Feira Ohin Eskola Ensino Básiku Central (EBC) Ladi hahu hala’o Exame Primeiru Periodo ba estudante sira, tanba ne’e Diretor EBC Ladi Pedro Amaral informa, aktividades Exame ida ne’e halao’o tuir kalendáriu Edukasaun, no liga ho Sérka Sanitaria Seidauk iha Orientasaun husi MEDJ atu suspende aktividades Exame ba 1O Periodo nian.

“ Ami organiza exame ida ne’e tuir kalendariu Edukasaun nian, lolos ne’e ami realiza iha loron 12 fulan ne’e, no fim orientasaun tun fali mai, anula fali ba loron 19 ohin, depois ida ne’e seidauk iha Orientaasaun ruma husi MEDJ atu kansela Exame ida ne’e ” Katak Diretur EBC Ladi ba Jornalista RCCT iha nia K’nar fatin.

Enkuanto Diretor EBC Ladi salienta, Prosessu hala’o Exame ne’e durante Semana ida, nebe hahu husi Segunda Feira ohin (19-04) no sei remata iha Loron Sabado Semana ne’e (24-04).

“ Tuir orario ne’e, Prosessu hala’o Exame ne’e durante Semana ida, hahu ohin loron Segunda to’o Semana agora foin remata, tamba material iha 11, entaun loron ida exame material 2 ” Dehan Nia

Estudante iha EBC Ladi hamutuk 635  mak hala’o Exame Primeiru Periodo, maske nune’e estudantes no Profesores sira nafatin kumpri regulamantu no Protokolu Covid-19 nebe fo sain husi Ministerio Saude no Organizasaun .

“ ami iha ne’e Estudante hamutuk 635, liu huis numero ne’e Feto nain 322 no Mane 313, depois ami nafatin kumpri regras OMS nian ne’ebe maka durante ne’e ita halo ” Pedro haktenik

Entertanto liga ho assunto ne’e, Jornalista RCCT konfirma ho Diretor Edukasaun Municipio Covalima maibe Diretor ne’e seidauk bele fo komentario tanba, seidauk simu despaixho ho lolos husi MEDJ atu suspende ou kansela prosessu Exame 1O Periodo ba Ensino Básiku sira, iha Municipio Covalima.

Jornalista                     : Tynho Gusmão

Editor                           : Chamot Nahac