Diretur Serviso Saude Municipio Covalima konsidera Postu Saude iha Lawakou Aldeia Fatuk Kabuar Kraik ne’e Konstrui Ilegal.

Diretor Servisu Saude Covalima/Filipe Perreira Lemos
Diretor Servisu Saude Covalima/Filipe Perreira Lemos

Posto Saude nebe abandona durante tinan walu iha Lawakou Aldeia Fatuk Kabuar Kraik Suco Dato Tolu konstrui sem konhesementu husi servisu Saude Municipio Covalima no mos Konstrusaun uma refere la tuir kriteria husi Ministerio Saude ninian katak iha fatin refere la merese atu atu hari postu Saude.

Lia ne’e hato’o husi diretor Saude Municipio Covalima Filipe Perreira Lemos iha nia k’nar fatin Tersa Feira ohin (11\08/2020) relasiona Preokupasaun husi Xefe do Dato Tolu Agusntiho Resi liu husi publikasaun RCCT online edisaun Segunda10/08/2020 kona ba preokupasaun komunidade ba Atenmentu Servisu Saude iha Suco Dato Tolu no kestiona ba postu saude nebe abandona ne’e.

Katak Filipe Uma ne’e Kontrui husi PNDS nebe halo selesaun ba projeito husi Aldeia mai to’o Municipio maibe laiha konhesementu husi servisu Saude Covalima tan ne’e Ministerio iha planu ketak hodi hari postu saude iha Suku Dato Tolu nebe oras ne’e dadaun hanaran Postu Saude Suco Dato Tolu.

Tan ne’e Filipe dehan uma nebe konstriu ona sei konsidera hodi utiliza sai hanesan fatin ba Siska no Mobile Klinik.

“ Uma ida hari iha lawakou ne’e tanba la tama kriteria atu hari postu saude ne’e maka governu liu husi ministerio saude hari fali postu saude iha sentro suco maka agora dadaun hanaran postu saude dato tolu. Uma ida iha lawakou ne’e tan ba iha ona konstrusaun tan ne’e kosidera hanesan fatin ka klinika ida waihira aban bain rua ita iha ona rekursu nebe naton, maibe agora dadaun sei funsiona uma ne’e sai hanesan fatin siska no mobile klinika iha fatin refere”.Dehan Filipe.

Diretor ne’e mos konsidera espesifiku iha Postu administativu fohorem oras ne’e dadaun so ida deit parteira ida nebe durante ne’e halo atendementu ba inan isin rua sira kobbre suku hat nebe lokaliza iha fohorem, tan ne’e ba oin servisu saude Covalima sei haruka tan parteira nain ida iha kada suku iha postu fohorem inklui mos iha suco dato tolu maibe depende ba planu rekrutamentu nebe governo halo liu husi ministerio saude.

“tanba ita sei menus ba rekursu mak agora dadaun iha Postu admnistrativu fohorem iha deit parteira ida nebe durante halo kontrulu iha suku hat iha fohorem nebe hetan apoio husi infermeniru sira, maibe tuir planu servisu saude sei aumenta tan parteira hodi halo atenmentu ba inan isin rua sira iha sucu hat nebe lokaliza iha postu fohorem maibe depende ba rekrutamentu nebe ministerio halo”nia hakotuk.

Jornalista : Janu Barros/Jhony

Editor       : Chamot Nahac